ที่ปรึกษา        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม                        มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์              มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองบรรณาธิการ  

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์        มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ศาสตราจารย์ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์  วรรธนะภูติ        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี              มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์  โพธิแก้ว            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ  มีแจ้ง              มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

Dr.William James                                      Kasem Bundit University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย วงษ์นายะ           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ         มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร ประคองชาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ฝ่ายจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี  บุญพิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง

อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง

นายทวิช  ปิ่นวิเศษ

นางสาวมาริสา การะเวก