ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการประกอบธุรกิจกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

กานต์สิรี สุขทวี

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาปัจจัยในการประกอบธุรกิจและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการประกอบธุรกิจกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 850 ราย ซึ่งจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 265 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  เครื่องมือในการทำการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression analysis) ผลการวิจัยดังกล่าว พบว่า 1.ปัจจัยในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก    2.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการประกอบธุรกิจกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้ ด้านการเงินมีผลกับบุคลากรขององค์กร ด้านลูกค้ามีผลกับ โครงสร้างขององค์กร ทักษะของพนักงาน ด้านกระบวนการภายใน มีผลกับรูปแบบขององค์กร และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา มีผลกับระบบขององค์กร บุคลากรขององค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
-