แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Main Article Content

Tuanthong Chaowakeeratiphong
Somchai Wongnaya

Abstract

The purposes of this research were to study digital citizenship of students at the Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University, find guidelines to develop digital citizenship of students in the Faculty of Education, and evaluate the guidelines. The sample consisted of 196 of second-year students in the Faculty of Education of the academic year 2019. The data was collected through the use of a questionnaire, an interview, and an evaluation form and then was analyzed by using mean, standard deviation, and content analysis. The research findings revealed that the digital citizenship of students at the Faculty of Education as a whole was at a high level. When considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level. They were digital rights and responsibility, digital law, digital security and privacy, digital etiquette, digital communication, digital literacy, digital identity, digital health and welfare, and digital access and usage, respectively. There were 12 guidelines for digital citizenship development of students at the Faculty of Education. The guidelines were suitable and useful at the highest level and feasible at a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)