Editorial

Main Article Content

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

Abstract

วารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย บทความวิจัยซึ่งเกี่ยวกับ 1) การบริจาคร่างกาย 2) สื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยภาพชุด 3) ศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยว 4) คุณลักษณะของครูไทย 5) ความหลากหลายของแหล่งอาหาร และพันธุ์พืชสมุนไพร 6) ความเป็นพลเมืองดิจิทัล 7) การผลิตมันสำปะหลังสะอาด 8) การเรียนการสอนวรรณคดีไทย 9) การจัดกิจกรรมลูกเสือ 10) การเรียนสายอาชีพ 11) ความภาคภูมิใจในตนบนฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 12) วัดต้นแบบด้านปฏิบัติธรรม 13) สถาบันครอบครัวไทยเชิงพุทธบูรณาการ 14) พิธีไหว้ครูพิณเพียต 15) ความเปรียบสตรีในนวนิยาย


กองบรรณาธิการวารสาร สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และคาดหวังว่าสาระของบทความในวารสารฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บรรณาธิการแถลง (editorial)

References

-