บทบาทของนันทนาการการท่องเที่ยวในการพัฒนาประเทศ

Main Article Content

ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ

Abstract

นันทนาการการท่องเที่ยว (Tourism Recreation) เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในเวลาว่างโดยการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้เกิดความผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลิน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ และการเสริมสร้างประการณ์ใหม่ๆ นันทนาการการท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ บทความนี้เรื่องนี้ มุ่งเสนอบทบาทของนันทนาการการท่องเที่ยวในการพัฒนาประเทศการนำเสนอเริ่มต้นด้วย การอธิบายความหมายและประเภทของนันทนาการนันทนาการการท่องเที่ยว : ความหมายและความสำคัญและแนวโน้มนันทนาการการท่องเที่ยวของโลกและประเทศไทย นันทนาการการท่องเที่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นันทนาการการท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการนำเสนอแนวทางการพัฒนานันทนาการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศ

Article Details

Section
บทความทางวิชาการ (Academic article)