การพัฒนากระบวนการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาการคิดของนักเรียน

  • เรขา อรัญวงศ์ และคณะ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน และศึกษาเงื่อนไขที่เอื้อต่อความสำเร็จและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน ตามแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ครู 14 คน มีนักเรียนประมาณ 300 คน เป็นเป้าหมาย ผู้มีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยนักวิจัยซึ่งเป็นผู้สอนและผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอนจำนวน 3 คน และอาจารย์นักวิจัยใหม่จำนวน 1 คน รวม 4 คน การพัฒนาครูใช้กิจกรรมสำคัญคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผลระหว่างดำเนินการโดยการสนทนากลุ่มย่อย การผลิตผลงานการนำเสนอผลงาน การศึกษาดูงาน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียนประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ขั้นตอนการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลระหว่างดำเนินการ จากกระบวนการที่พัฒนาครู ได้ข้อค้นพบที่เป็นเงื่อนไขที่เอื้อต่อความสำเร็จ ได้แก่ ด้านตัวครู ซึ่ง ต้องมีคุณลักษณะที่มีความกระตือรือร้นและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ด้านผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งต้องมีคุณลักษณะที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ ด้านตัวนักวิจัย ซึ่งต้องมีทักษะในการวิจัยเชิงคุณภาพและมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศการเป็นกันเอง และจริงใจ ด้านนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการคิดต้องมีผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่อย่างดี เงื่อนไขด้านโรงเรียน คือ โรงเรียนมีส่วนร่วมวิจัยต้องไม่ไกล และนักวิจัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนได้สะดวก โรงเรียนต้องจัดจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องเรียนละ 30 คน

 

ABSTRACT

The purpose of this research were to develop teacher’ development process in instruction to develop students’ thinking and study the success conditions and the threat conditions of teachers’ development process to teach in order to develop students’ thinking. This research was Participatory Action Research. The participants consisted of 1 director 14 teachers and 300 students. The participants who be from university consisted of 3 researchers who taught and be the thesis advisors of graduated students who be major in curriculum and instruction and 4 of new researchers. Main activities to develop were workshop, focus group discussion, production and presentation, studying Data were analyzed by content analysis.

The research were findings as follows The teachers’ development process which able to develop students thinking consisted of studing and analyzing school’s data step and following supporting and evaluation step. The success condition was the condition of teachers, that teachers must be enthusiastic and accept changes. The director must be the leader of changes. The researchers must have quality research skill and also able to create the excellent atmosphere and sincere. The students’ must get good taking care from parents. The participated school must not too far for the researchers and the schools must not have more than 30 students per class.

Downloads

Download data is not yet available.