ผลการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบูรณาการ ของเมอร์ด็อค (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • ปิยวรรณ ทองอนันติวงศ์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ก่อนและหลังการทดลอง 3) ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวนนักเรียน 20 คน ซึ่งกำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี รูปแบบของการวิจัยคือ แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง (One group pretest – posttest Design)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 16 คาบ ๆ ละ 60 นาที สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ( t )

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษหลังเรียน 29.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73 ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

2. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) อยู่ในระดับค่อนข้างดี

 

ABSTRACT

The purposes of this research were : 1) to examine the achievement of English reading comprehension by using Murdoch integrated approach of Mattayom Suksa 6 students ; 2) to compare the achievement of English reading comprehension before and after using Murdoch integrated approach of Mattayom Suksa 6 students; 3) to examine the attitudes of students towards learning and teaching English reading comprehension by using Murdoch integrated approach activities.

The sample was 20 Mattayom Suksa 6 students who were studying in the second semester of academic year 2005 at Sampard Pittayakarn School, Prajaksillapakom Sub-district, Udon Thani Province. The design of this research was one group pretest-posttest Design.

The research instruments were the lesson plans, English reading comprehension test, and the attitude-evaluation form. The experiment lasted for 16 periods of 60 minutes in which 8 lessons were taught. The mean, the percentage, the standard deviation and t-test for dependent samples were used to analyzed the data. The findings of this research were as following :

1. The students who were taught through Murdoch integrated approach was 73 percentage achievement score which not less than standard level.

2. The use of Murdoch integrated approach in teaching reading comprehension was found statistically significant different at the 0.01 level. The mean score on posttest was higher than pretest.

3. After the students were taught through Murdoch integrated approach, the mean and standard deviation were 3.84, 0.61 those shown the students’ s attitudes towards learning and teaching English reading comprehension by using Murdoch integrated approach activities were at the good level.

Downloads

Download data is not yet available.