การศึกษาตู้เย็นไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์

Main Article Content

บุญเลิศ สงวนวัฒนา

Abstract

บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้เป็นการศึกษาการทำงานของตู้เย็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างตู้เย็นไฟฟ้ากับตู้เย็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งหาปริมาณการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อันทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของตู้เย็นไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ศึกษากับตู้เย็นขนาด 1.7 คิว 60 W 0.22 A 1 เครื่อง เครื่องควบคุมการประจุไฟฟ้า 1 เครื่อง เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาด 1,000 W แบตเตอรี่ที่ใช้ในการเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าขนาด 125 Ah 12 V ผลจากการศึกษาจากการคำนวนพบว่าสามารถใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 120 W 12 V ได้จำนวน 3 แผง ใช้อีก 1 แผงเพื่อใช้สำหรับแบตเตอรี่ สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้เต็มภายใน 30 นาที แล้วทำการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าตามจุดต่างๆ 4 จุด ด้วยมัลติมิเตอร์ ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์วัดได้ 12 โวล์ท(DC) แบตเตอรี่วัดได้ 12 V(DC) เครื่องประจุไฟฟ้าวัดได้ 14 V(DC) และ จุดไฟเอซีที่ได้จากอินเวอร์เตอร์วัดได้ 220 V(AC) จากนั้นทำการเปรียบเทียบการใช้พลังงานของตู้เย็นไฟฟ้ากับตู้เย็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พบว่า ด้านการลงทุนตู้เย็นไฟฟ้าลงทุน 3,500 บาท  ตู้เย็นไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุน 68,500 บาท ทางด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ  ตู้เย็นไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ แต่ตู้เย็นไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ 178.85 หน่วยต่อปี และเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า 894.25 บาทต่อปี การใช้ตู้เย็นไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึงผลการคำนวนพบว่าสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับโลกได้ 107.31 กิโลกรัม/ปี และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

 

Abstract

This research is educate to refrigerator solar compare cost between refrigerator and electricity solar and calculate carbon dioxide effect for global worming. Education uses a refrigerator with 1.7 Q 45 W 0.22A , Charge controller , Inverter is 1,000W, Capacity of battery for electrical storage is 125 Ah 12 V. Therefore, the components of system are required follow; the Photovoltaic Array use 4 with 120 W 12 V , It’s once for battery  capacity 30 ms , measurement 4 point are Photovoltaic Array 12 V(DC) , battery 12 V(DC) , Charge controller  14 V and inverter 220 V(AC). Cost refrigerator is  3,500 baht and cost of refrigerator solar is 68,500 baht. Power lose for refrigerator is 178.85 unit per year pays for PAE 894.25 baht per year but refrigerator solar is not lose power and pays for PAE. Calculation of carbon dioxide effect for global worming 107.31 kg/year.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
-