พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

  • ภาดล อามาตย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ประดิษฐ์ ศิลาบุตร ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Keywords: consumer behaviors, satisfactions, souvenir products

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษา  พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ลูกค้าผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 322 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ 1 รองลงมา ด้านราคาสินค้า ด้านสถานที่จัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ

โดยสรุป พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกของผู้บริโภคในร้านค้า เขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าของฝากของระลึกในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้ดำรงอยู่และสร้างความเติบโตได้ในอนาคต และจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความสนใจเข้ามาประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประเภทนี้ต่อไป

 

ABSTRACT

The purpose of this research is in order to study the behaviors and satisfactions on buying souvenir products of the consumers in Muang District, Sisaket Province. The samplings of the research are 322 customers who buy souvenir products from souvenir on gift shop in Muang District, Sisaket Province. The instrument of the research are questionnaires. The statistic in this research are percentage, mean, and standard deviation.

The result of the research found that in totally. The behaviors and satisfactions of the customers who buy the behaviors products from the behaviors on gift shop in Muang District Sisaket Province are related. So the souvenir producers in Sisaket Province are able to take the data’s from this research as the guide to develop their business to support the customers desire and the changes of the environment suitably. Which is the affect to the growth of the ability in doing business and to be the important datas for the new business persons who are interested in souvenir business in the future.

Keywords : consumer behaviors, satisfactions, souvenir products

Downloads

Download data is not yet available.