ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการทำงาน ของ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1

  • ดิลกฤทธิ์ อภิวัฒนสิงหะ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา
  • อรอนงค์ แจ่มผล ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • อายุวัฒน์ สว่างผล ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Keywords: ความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการทำงาน, EMOTIONAL QUOTIENT AND WORK SUCCESS

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการทำงาน ของ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต 1   2 )  เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ ของ ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  โดยจำแนกตามประสบการณ์ทางการบริหาร  และ  วุฒิทางการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ปีการศึกษา  2549  จำนวน  144  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating  Scale )  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย( Mean ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ( Correlation  Analysis ) โดยวิธีการของ Pearson  ทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของ กลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้  t – test  แบบ  Independent และ F - test

ผลการวิจัยพบว่า

1.  การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ    ด้านเก่ง

1.1  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านดี ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง

1.2  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านเก่ง  ในภาพรวม อยู่ในระดับสูง  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น

1.3  ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสุข  ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจในชีวิต

2.  การศึกษาความสำเร็จในการทำงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลำดับดังนี้ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น การควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง การตัดสินใจและการแก้ปัญหา ความภาคภูมิใจในตนเอง และความพึงพอใจในชีวิต

4.  ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์ทางการบริหารต่างกัน  มีความฉลาดทางอารมณ์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

5.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์กับความสำเร็จในการทำงาน

 

ABSTRACT

The  purposes  of  this  research  were  to  1)  Study  the  relationship  between  emotional  quotient  and  work  success  of  school  administrators  under  the  office  of  educational  service  area  of  kamphaeng Phet  Zone 1.  2)  Compare  the  emotional  quotient  of  school  administrators  under  the  office  of  educational  service  area  of  educational  service  area  of  kamphaeng Phet  Zone 1  classified  by  administrative  experiences  and  educational  qualifications.  The  sample  consisted  of  144  school administrators  in  schools  under  the  office  of  educational  service  area  of  kamphaeng Phet  Zone 1  in  academic  year,  2006.  The  research  instrument  was  a  questionnaire.  The  data  analysis  was  done  by  mean,  standard  deviation,  correlation  coefficient,  independent, t - test  and  F - test

The  research  findings  were  as  follows :

1.  As  a  whole,  the  emotional  quotient  of  schools  administrators  under  the  office  of  educational  service  area  of  kamphaeng Phet  Zone 1  was  at  a  high  level.  However, intelligence  aspect  was  the  highest  mean.

1.1  As  a  whole,  the  emotional  quotient  of  schools  administrators  in  good  aspect  was  at  a  low  level,  whereas  emotional  and  own  needs  controlling  were  at  a  high  level.

1.2  As  a  whole,  the  emotional  quotient  of  schools  administrators  in  intelligence  aspect  was  at  a  high  level,  and  relationship  was  the  highest  mean.

1.3  As  a  whole,  the  emotional  quotient  of  schools  administrators  in  happy   aspect  was  at  a  high  level  and  life  satisfaction  was  the  highest  mean.

2.  As  a  whole,  work  success  of  school  administrators  under  the  office  of  educational  service  area  of  kamphaeng Phet  Zone 1  was  at  a  high  level.

3.  The  relation  between   emotional  quotient  and  success  of  school  administrators  under  the  office  of  educational  service  area  of  kamphaeng Phet  Zone 1  found  out  that  emotional  quotient  affecting  work  success  of  school  administrators  was  significant  difference  at  .01  level.  Which  were  relationship  and  emotional  and  own  needs  controlling  whereas  decision  and  problem  solving,  own  pride  and  life  satisfaction  was  significant  difference  at  .05  level.

4.  The  comparison  of  emotional  quotient  of  school  administrators  classified  by  administrative  experiences  the  difference  were  not  statistically  significant.

5.  The  comparison  of  emotional  quotient  of  school  administrators  classified  by  educational  qualification  the  difference  were  not  statistically  significant.

KEYWORDS : EMOTIONAL QUOTIENT AND WORK SUCCESS

Downloads

Download data is not yet available.