ผลของการใช้กิจกรรมวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อ ความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • รัตนภรณ์ สังฆะมณีย์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • บัญญัติ ชำนาญกิจ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • วชิระ วิชชุวรนันท์ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Keywords: ผลของการใช้กิจกรรมวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน, ความสามารถทางศิลปะ, ความคิดสร้างสรรค์, THE EFFECT OF USING DRAWING PICTURES BY COMPUTER PROGRAM ON ART ABILITIES AND CREATIVITY THINKING OF STUDENTS, ART ABILITIES, CREATIVIT

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนกับหลังการใช้กิจกรรมโปรแกรมวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ 2) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนกับหลัง การใช้กิจกรรมโปรแกรมวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ 3) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์หลังการใช้กิจกรรมโปรแกรมวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ที่มีระดับความสามารถพื้นฐานทางศิลปะแตกต่างกัน

กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1  จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กิจกรรมการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ แบบทดสอบความสามารถทางศิลปะ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที และ การทดสอบเอฟ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความสามารถทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมวาดภาพบนคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ และเมื่อแยกตามลักษณะของการคิดคือความคิดคล่อง ความยืดหยุ่น ความริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความสามารถพื้นฐานทางศิลปะต่างกัน ที่ได้รับการสอนโดยให้กิจกรรมการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้เรียนที่มีความสามารถพื้นฐานทางศิลปะระดับสูง และปานกลางจะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถพื้นฐานทางศิลปะระดับอ่อน และเมื่อพิจารณาตามลักษณะการคิดของความคิดสร้างสรรค์ปรากฏว่า มีความคิดคล่องเพียงความคิดเดียวที่แตกต่างกัน โดยพบว่า ผู้เรียนที่มีความสามารถพื้นฐานทางศิลปะระดับสูงและระดับปานกลาง มีความคิดคล่องมากกว่าผู้เรียนที่มีความสามารถพื้นฐานทางศิลปะระดับต่ำ

คำสำคัญ : ผลของการใช้กิจกรรมวาดภาพบนคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน, ความสามารถทางศิลปะ, ความคิดสร้างสรรค์

 

ABTSTRACT

The purposes of this study were 1) to compare the artistic abilities of Prathomsuksa 2 students, before and after they were taught  of drawing using computer program. 2) to compare the creativity thinking of Prathomsuksa 2 students, before and after they were taught  drawing using computer program. 3) to compare the creativity thinking of Prathomsuksa 2 students, who were in different groups, after they were taught of drawing using computer program.

The sample consisted of 30 Prathomsuksa 2 students of  Saint  Francis Xavier Mathanothia shool under the office of basic educational service, Tak Zone 1 during the second semester of 2007 academic year. They were selected by using purposive sampling.

The instruments used in this study were lesson plan by using drawing program, the creativity thinking test and the artistic abilities test. The data were analyzed employing the means (\bar{X}), the standard deviation (S.D.), the t-test and the F-test.

The results of the study were:

1. The artistic abilities of students who were taught  of drawing using computer program was significantly higher than that the pretest at the significance level of .05

2. The creativity thinking of students who were taught  of drawing using  computer program which divided by fluent thinking, flexible thinking, originality thinking and elaboration thinking were significantly higher than that the pretest at the significance level of .05

3. The creative thinking of students, of different abilities in art, who were taught by the  of drawing using computer program was significantly higher than that the pretest at the significance level of .05  The creativity thinking of students who were in the good and average group were higher than students in poor group. Especially, the fluency thinking, found that students who were in the good and average group were higher than students in poor group.

KEY WORDS : THE EFFECT OF USING DRAWING PICTURES BY COMPUTER PROGRAM ON ART ABILITIES AND CREATIVITY THINKING OF STUDENTS, ART ABILITIES, CREATIVITY THINKING

Downloads

Download data is not yet available.