การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  • ลำพึง บัวจันอัฐ อาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สามประการคือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์  วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น  เรื่อง  การสืบค้นสารสนเทศ  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น  และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  เรื่อง  การสืบค้นสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น  เรื่องการสืบค้นสารสนเทศ  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.78 / 83.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น  มีค่าเท่ากับ  0.6984   และนักศึกษามีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.