ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร

  • จิราภา พึ่งบางกรวย อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
Keywords: ฟิตเนสเซ็นเตอร์, ส่วนประสมการตลาดบริการ, Fitness Center, Service Mix Factor

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการและศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากสมาชิกที่เคยใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์  ในกรุงเทพมหานคร  สุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ชุด

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี สถานภาพโสด  การศึกษาระดับปริญญาตรี   มีรายได้ต่ำกว่า 10,000  บาทต่อเดือน   เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  เป็นสมาชิกรายปีประเภทบุคคล  โดยชำระค่าบริการด้วยเงินสด  ราคาค่าสมาชิกต่ำกว่า 2,000 บาท  วันที่ไปใช้บริการไม่แน่นอน ช่วงเวลาที่ใช้บริการเวลา 18.01 น. เป็นต้นไป  ใช้เวลาในการออกกำลังกาย 1 – 2 ชั่วโมง  กีฬาที่ใช้บริการมากที่สุด คือ การออกกำลังด้วยเครื่องออกกำลัง  นิยมไปใช้บริการที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ตั้งเดี่ยวมากที่สุด  เนื่องจากสะดวกในการเดินทาง สื่อที่ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักฟิตเนสเซ็นเตอร์มากที่สุด ได้แก่  เพื่อน  หรือ คนรู้จัก  และมีความต้องการใช้บริการผู้ฝึกสอนส่วนตัว  ส่วนใหญ่จะใช้บริการหลังเลิกจากการทำงาน

เมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ไคร์สแควร์แล้วพบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้ บริการทดลองใช้ฟรีก่อนสมัครใช้บริการ การนำเอาผู้ใช้บริการแล้วได้ผลมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ และมีการปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดใหม่ตลอด และปัจจัยหลักฐานทางกายภาพ ด้านมีการตกแต่งภายในที่สวยงาม มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เล่นกีฬาประเภทต่างๆ ปัจจัยสถานที่ ด้านการตั้งอยู่ในสถานที่เดินทางสะดวก และมีตารางเวลาการออกกำลังกายที่หลากหลาย ปัจจัยบุคคลด้านพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี  และปัจจัยกระบวนการ  ด้านการใช้บริการสะดวก มีผลต่อการตัดสินใจในการไปใช้บริการในฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ตั้งในทำเลต่างๆ ปัจจัยผลิตภัณฑ์  ด้านความเพียงพอของเครื่องเล่น ปัจจัยสถานที่  ด้านการเดินทางไปใช้บริการสะดวก  และสถานที่สะอาด  และปัจจัยบุคคล ด้านครูฝึกที่ให้บริการมีความสามารถมีผลต่อการสมัครเป็นสมาชิกเมื่อทดสอบด้วยสถิติแกมม่า แล้วพบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด ด้านมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และด้านมีการปรับปรุงการส่งเสริมการตลาดสม่ำเสมอมีผลต่อความถี่ในการไปใช้บริการ

คำสำคัญ : ฟิตเนสเซ็นเตอร์, ส่วนประสมการตลาดบริการ

 

ABSTRACT

The  purpose  of  the  study  is  to  determine  the  behavior  of  fitness center   members and  service mix  factors  affecting  the  usage  decision  of  fitness  center  in Bangkok. A  survey  is  used  as  a  data  collection  tool  to  gather  opinion  of 400 fitness members center  in  Bangkok.

The  study  found  that   most  of  respondents  were  single  female ,  age  between  20 -35  years , an  educational  level  of   bachelor  degree .  Their average  income  level  per  month  was  less  than  10,000  baht  and  most  of  them  were  students and  undergraduates.They  were annual  membership with cash  payment. The  average  annual  membership fees  was  less  than  2,000 Baht. Members  went  to  fitness  center  after 18.02 p.m. and spent  1 – 2 hours  each  time. The  most  favorite  sport  was having exercise  by  sports equipment. Stand  alone  fitness  center  was popular  because  of  transportation  convenience.  The most accessible media to fitness members  was  friend.  Personal  Trainer  was  needed  by the members.  Most  of  them  went to the fitness after work.

The  analysis  on  Chi-Square  found  that  promotion  factors  such  as  free-trial before a member  , good  presenter  and new  promotion  every month  and  physical  evidence  factors such  as  beautiful  interior  design  were  affected to  some  type  of  sports  such  as  Yoga , Weight-training  and  Others. Place  factors  such  as  located  in  convenient  location  and  variety  exercise  schedule  , people  factor  such  as  good  relationship  employees  and  process  factor  such  as   easy   process   were  affected  to  the  reason  of  usage  .Product   factor  such  as  enough  equipment  , place  factors  such  as  located  in  convenient  location  and  clean  place  and  people  factor  such  as  good  trainer   were  affected  to  membership. The  analysis  on  Gamma  found  that  promotion  factors  such  as  newspaper  advertising   and  new  promotion  every  month   was  affected  to  frequency  of  use.

Key words : Fitness Center, Service Mix Factor

Downloads

Download data is not yet available.