แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชุมชนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

  • นฤมล สมัตถะ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ภาคภูมิ อินทวงศ์ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Keywords: แนวทาง, การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน, ชุมชนตำบลวังทรายพูน, Guidelines, Development of Potential of Children and Youths, Wangsaipoon Subdistrict

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว  พ.ศ. 2545- 2554 รวมทั้งหมด  32 คน  เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และการสนทนากลุ่ม 2) ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านศักยภาพเด็กและเยาวชน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ตัวแทนเด็กและเยาวชนที่ได้มาจากการคัดเลือกจากกลุ่มเด็กและเยาวชนและจากผู้นำในชุมชน  ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 - 25 ปี  จำนวน 20  คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และการสนทนากลุ่ม  3) หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชุมชนตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผู้ให้ข้อมูล ผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มในการยืนยัน ตรวจสอบข้อมูล สภาพและปัญหาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งหมด  12  คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การพรรณนาวิเคราะห์ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.  สภาพการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ทำการศึกษาทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านสุขภาพและการป้องกัน สรุปได้ดังนี้ มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายโดยการแข่งขันกีฬาตามเทศกาล  และกิจกรรมออกกำลังกายทุกเช้าก่อนเข้าเรียน  กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน  2) ด้านสติปัญญาและความสามารถ  สรุปได้ดังนี้  ดำเนินงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจตามวันสำคัญทางศาสนา  ประเพณี  เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  วันสงกรานต์  วันขึ้นปีใหม่  มีการทำบุญตักบาตรและสืบสานวัฒนธรรมไทย  3) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย สรุปได้ดังนี้ ดำเนินงานโดยมีกิจกรรม เช่นการดำเนินงานส่งเสริมงานวิชาการและงานกิจกรรมพัฒนาสังคม 4)  ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม  สรุปได้ดังนี้   ดำเนินงานให้เกิดการเรียนรู้  เช่น  มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

2.  ปัญหาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ทำการศึกษาทั้ง  4  ด้าน  คือ    1) ด้านสุขภาพและการป้องกัน  มีปัญหาเรื่องความไม่ตระหนัก  เพราะว่าเด็กและเยาวชนไม่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและการรักษาสุขภาพ 2) ด้านสติปัญญาและความสามารถในการทำงาน ขาดความร่วมมือ เพราะ ว่าในการดำเนินงานเด็กและเยาวชน  ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ  3) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย มีปัญหาครอบครัวแตกแยก เพราะว่าเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่กับตา ยาย  ผู้สูงอายุเนื่องจากบิดามารดาต้องไปทำงานต่างจังหวัด 4) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ขาดความร่วมมือและงบประมาณ เพราะว่าในการดำเนินงานเด็กและเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของสังคมในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาและขาดงบประมาณในการทำกิจกรรม

3.  ปัญหาด้านศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ทำการศึกษาทั้ง  4  ด้าน  คือ  1) ด้านสุขภาพและการป้องกัน มีปัญหาเรื่องเวลาในการออกกำลังกาย  เพราะว่าเด็กและเยาวชนเรียนหนังสือ  ทำงาน ทำไร่ ทำนา ถึงไม่มีเวลาในการออกกำลังกายและสถานที่  ขาดอุปกรณ์  และการรวมตัวในการออกกำลังไม่พร้อมเพียงกัน  2) ด้านสติปัญญาและความสามารถในการทำงาน มีปัญหา  เพราะว่าในการเรียนรู้ที่จะแสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจ รู้จักคิด รู้จักเลือกสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมด้วยตนเองนั้นเด็กและเยาวชนขาดทักษะและความอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่  แหล่งข้อมูลไม่เพียงพอกับความต้องการ  3) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย ไม่มีการวางแผน  เพราะว่าการทำงานแบบร่วมมือเด็กและเยาวชนยังไม่มีการวางแผนที่ดีในการทำงานเช่นการแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน 4) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ขาดการมีส่วนร่วม  เพราะว่าครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนไม่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

4.  ความต้องการด้านศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ทำการศึกษาทั้ง  4  ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพและการป้องกัน  ต้องการคำแนะนำ  เพราะว่าเด็กและเยาวชนต้องการคำแนะนำและข้อมูลในการทำประกัน  พร้อมทั้งการบริการอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมกับเด็กและเยาวชน  ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา 2) ด้านสติปัญญาและความสามารถในการทำงานความต้องการให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  เพราะว่าเด็กและเยาวชนมีความต้องการให้บิดามารดา ครูและสื่อมวลชนร่วมมือกันดูแลจัดกิจกรรมให้คำ- แนะนำพร้อมทั้งมีกิจกรรมการศึกษาดูงานจากแหล่งรู้จริง 3) ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย ต้องการการเลี้ยงดูด้วยความรัก  เพราะว่าเด็กและเยาวชนต้องการใช้เหตุผล การมีเวลา ความรักความเข้าใจในการเลี้ยงดูพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี 4) ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ต้องการการมีส่วนร่วม  เพราะว่าเด็กและเยาวชนต้องการให้ครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

5.  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี้

5.1 ด้านสุขภาพและการป้องกัน ผู้นำในท้องถิ่น ผู้ปกครอง วัด โรงเรียน ให้ความร่วมมือ ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน

5.2 ด้านสติปัญญาและความสามารถในการทำงาน จัดให้มีกิจกรมการเรียนรู้ภายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนเพื่อสร้างความรักความสามัคคี

5.3 ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย จัดกิจกรรมวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันผู้สูงอายุ โดยผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง วัด โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม สร้างให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทางชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนกับชุมชนของตนเอง

คำสำคัญ : แนวทาง, การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน, ชุมชนตำบลวังทรายพูน

 

ABSTRACT

The  purposes  of  this  research  were  to  study  the  conditions, problems  and  needs  of  the  development  of  potential  of  children  and  youths  and  find  the  guidelines  to  develop  potential  of  children  and  youths  in  Wangsaipoon  subdistrict, Wangsaipoon  district, Phichit  province.  The  researcher  divided  the  research  into  3  steps.  The  first  step  was  to  study  the  condition  and  problems  of  the  development  of  potential  of  children  and  youths.  The subjects  consisted  of  32  people  who  were  responsible  for  the  long-term  national  policy  for  youth  from  B.D.  2545 – 2554.  The  research  instruments  were  structured  interview  and  focus  group  discussion.  The  second  step  was  to  study  the  needs  of  the  potential  of  children  and  youths.  Respondents  were  consisted  of  20  representatives  who  be  chosen  from  children  and  youths  of  ages  7  to  25  years.  The  research  instruments  were  structured  interview  and  focus  group  discussion.  The  third  step  was  to  find  the  guidelines  to  develop  potential  of  children  and  youths.  The  subjects  consisted  of  12  people  from  the  first  step.  The  research instruments were a structured  interview,  a  rating  scale  questionnaire.   The  data  was  analyzed  using  the  frequency, percentage, standard  Deviation and  descriptive  analysis.

The  research  findings  were  as  follows :

1. The  conditions  of  the  development  of  potential  of  children  and  youths  was studied  in  the  following  4  aspects : 1)  Health  and  prevention  aspect, consisted  of  having sport  activities  for  children  to  exercise, morning  exercise  before  class,  and  sport  competitions  in  schools.  2)  Intelligence  and  working  ability  consisted  of  having  moral  activities  for  children  on  special  occasions.  3)  Emotion  and  responsibility  aspect  consisted  of  supporting  academic  activities  and  social  development  activities.  4)  Participation  aspect  consisted  of  conducting  the  learning  by  supporting  children  and  youth  to  learn  from  local  wisdom.

2.  The  problems  of  the  development  of  potential  of  children  and  youths  was  studied  in  4  aspects: 1)  In  terms  of  health  and  prevention  aspect,  it  was  found  that  you  the  did  not  sufficient  the  importunes  of  doing  secrecies  and  caring  of  health.  2)  Intelligence  and  working  ability  aspect, parents  did  not  cooperate  with  children  and  youths  activities.  3)  Emotion  and  responsibility  aspect  was  that  children’s  families  were  breaking  families  as  their  parents  must  work  in  separated  places  so  children  must  stay  with  their  grandparents.  4)  Participation  in  community  and  society  aspect  were  that  children  did  not  cooperate  in  social  activities  and  that  the  budget  was  not  sufficient.

3.  The  problems  of  the  development  of  potential  of  children  and  youths  was  studied  in  4  aspects  as  follows:  1)  Health  and  prevention  aspect, children  did  not  have  enough  time  to  do  exercise  as  they  studied  and  worked  hard  and  also  lacked  equipments.  Children  could  not  exercise  together  due  to  the  diffuse  in  their  schedules.  2)  Intelligence  and  working  ability  aspect, children  lacked  of  skills  to  learn  and  there  were  not  enough  places  and  data  resource  for  children.  3)  Regarding  the emotion  and  responsibility  aspect, children  did  not  plan  for  their  working.  4)  For  the  participation  in  community  and  society  aspect, teachers  and  parents  did  not  support  children  to  study  local  wisdom.

4.  The  needs  of  potential  of  children  and  youths  was  studied  in  4  aspects  as  follows:  1)  For  the  health  and  prevention  aspect, children  wanted  the  instruction  to  have  life  security.  The  services  for  children  must  be  continuous  and  available  to  both  children  in  formal  and  non  formal  education.  2)  For  the  intelligence  and  working  ability  aspect, children  wanted  parents  teachers  and  mass  media  to  set  continuous  activities  and  suggest  them  to  do  the  activities.  3)  For  the  emotion  and  responsibility  aspect, children  wanted  parents  to  take  care  of  them  and  be  good  models  for  children.  4)  For  the  participation  in  community  and  society  aspect, children  wanted  teachers, parents  and  community  to  support  them  in  local  wisdom  learning.

5.  The  guidelines  to  develop  potential  of  children  and  youths  were  as  follows:

5.1  Health  and prevention  aspect  should be  promoted from the community leaders, parents, temple and school.

5.2  For  the  intelligence  and  working  ability  aspect  there  should  be  learning activities  for  children and  youths  to  participate  in  so  that  they  could  develop  close  relationship.

5.3  For  the  emotion  and  responsibility  aspect,  there  should  be  activities  for  important days  such  as  Mother ’ s  day,  Father ’ s  day, children ’ s day, Elderly ’ s day  that  allow  participation  from  the  community  leaders,  parents,  temple  and  school..

5.4  Participation  in  community  and  society  aspect,   should  promote  children  and  youths  to  join  in  social  and   community  activities  for  loving  and  attaching  to  their   community.

KEYWORDS : Guidelines, Development of Potential of Children and Youths, Wangsaipoon Subdistrict

Downloads

Download data is not yet available.