การประกอบการทางธุรกิจ: กรณีศึกษาผู้ประกอบการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Main Article Content

ปภาวันท์ เจริญรัมย์
วินิต ชินสุวรรณ
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
ช่อ วายุภักตร์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิหลังของผู้ประกอบการ ประวัติความเป็นมาของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) คุณลักษณะ  ความเป็นผู้ประกอบการ ภาวะผู้นำและแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจ ตลอดทั้งศึกษาแนวคิด และวิธีการแก้ไขปัญหาที่บริษัทเผชิญในอดีตจนถึงปัจจุบัน และการวัดความสำเร็จของนายวิทูร  สุริยวนากุล ผลการวิจัยพบว่า นายวิทูรฯมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในระยะแรกพื้นฐานครอบครัวประกอบอาชีพค้าส่ง-ค้าปลีกอาหารสัตว์ เริ่มดำเนินธุรกิจครั้งแรกด้วยการเปิดธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และเปิดร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดเล็กและในปี พ.ศ. 2540 ได้ ปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจรในนามโกลบอลเฮ้าส์ หลักการบริหารโดยรวมยึดหลัก ความรวดเร็ว ถูกต้อง ราคาย่อมเยา ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน และสุภาพอ่อนน้อม สภาพปัญหาที่พบเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงสามารถจัดการแก้ไขได้ คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการที่โดดเด่น ได้แก่ เป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นนักวางแผนคิดเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล นายวิทูรฯเป็นผู้นำแบบผสมผสานระหว่างผู้นำแบบมีส่วนร่วมและผู้นำแบบเสรี วัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบปรับตัวและมุ่งผลสำเร็จ มีการใช้รางวัลเป็นการจูงใจให้พนักงาน และจากการวัดความสำเร็จของธุรกิจ พบว่า บริษัทประสบความสำเร็จในระดับมาก

คำสำคัญ : การประกอบการทางธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, โกลบอลเฮ้าส์

 

Abstract

As the descriptive research, this study aims to study the background of the entrepreneur, the history of Siam Global House Co., Ltd., the characteristic of the entrepreneur, the leadership and management concept, including study the concept and preventive actions for dealing with the company’s problems from past to present and accomplishment measurement of Mr. Witoon Suriyawanakul. It was found from the research that Mr. Witoon’s birth place was Roi-Et Province. In the beginning, his family conducted wholesale-retail business on animal feed products. He started his first business on the construction business and opened the small-sized construction material shop. In the year, 1997, his shop had been developed to the big-sized shop offering a full range of construction and home decoration materials, named Global House. In the overall picture, his management concepts are fastness, correctness, low price, easy and politeness. Problems occurring in his business are not severe and manageable. His outstanding characteristics are self confidence, good planning, systematic thinking and long-term vision. Mr. Witoon is the leader on combining participative and laissez-faire leadership styles, adaptive organizational culture and result based management and staff reward motivation. From the accomplishment measurement, it was found that the company’d accomplishment was at the high level.

KEYWORDS : Entrepreneurship, Entrepreneur, GLOBAL HOUSE

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
-