บทบาทของหอการค้าที่มีผลต่อการประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ฐิติรัตน์ ทองดวง
ช่อ วายุภักตร์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในการส่งเสริมการประกอบการทางธุรกิจ ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของหอการค้าฯ ซึ่งความคาดหวังของผู้ประกอบการ(สมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา) ต่อกิจกรรมเพื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ด้านที่สมาชิกมีความคาดหวังมากที่สุดคือ การสร้างภาพพจน์ของหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกให้ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 ด้านที่สมาชิกมีความคาดหวังน้อยที่สุดคือ สร้างกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับด้านต่างประเทศ สมาชิกให้ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.79 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ (สมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา) ต่อกิจกรรมเพื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ด้านที่สมาชิกมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การจัดทำวารสารหอการค้า สมาชิกให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.41 ด้านที่สมาชิกมีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การสร้างกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับด้านต่างประเทศ สมาชิกให้ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.75 การเป็นสมาชิกของกลุ่มธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกระตุ้นหน่วยธุรกิจในจังหวัดให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่าปัจจุบันมีสมาชิกหอการค้าเพียงร้อยละ 4.89 ของจำนวนผู้ประกอบการในจังหวัดทั้งหมดบทบาทที่เด่นชัดคือ การรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกโดยเป็นแกนนำคัดค้านการเข้ามาดำเนินงานของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา สาเหตุการไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าฯของกลุ่มธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมานั้น เนื่องจากกลุ่มธุรกิจยังไม่เห็นความสำคัญของหอการค้าฯ และมองว่าหอการค้าฯยังไม่มีบทบาทในการดำเนินธุรกิจนัก หอการค้าฯควรเพิ่มบทบาทในกลุ่มธุรกิจในจังหวัดให้มากขึ้น เพราะในแต่ละปีหอการค้ามีการใช้กิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมาก รายได้โดยหลักมาจากการบริจาคของสมาชิกหอการค้าฯ ที่มีระดับกิจการขนาดใหญ่ จึงควรให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในอนาคตอันเล็งเห็นว่าหอการค้านั้น เป็นองค์กรที่สามารถให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อการดำเนินงานในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หอการค้าฯควรเร่งหามาตรการในการดึงดูดกลุ่มธุรกิจให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกให้มากขึ้น

คำสำคัญ : บทบาทของหอการค้า, การประกอบการ, การประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา, หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

 

ABSTRACT

The objectives of this research were to examine the mission of Nakornratsima Chamber of Commerce for business permit, study  the expectation and satisfaction of member effect to the proceed of  Nakornratsima Chamber of Commerce management, members status  of business groups in Nakornratsima. In order to provided information for development and opened  several channels urged upon business community in this province and persuaded the new  member. This research supported of quality and quantity. It was found that: At present, only 4.89 % of members  were conservatived  in importance of Nakornratsima Chamber of Commerce. The perminent responsibility was preserved benefits of retail business groups by was the mainstay to opposed the wholesales. Cause the non – members not became to join with were not conservatived in importance of Nakornratsima Chamber of Commerce in business community. Nakornratsima Chamber of Commerce should be more enthusiastic the business groups in province. Because every year Nakornratsima Chamber of Commerce had the program for promoted and urged  the economic abundantly. Main incomes obtained from contributed of the big business members . Then should make the importance of another business groups who would like to became the new members in the future. Aim at  Nakornratsima Chamber of Commerce was the best consult of business planning . Proceed  for urged the permanent economic and specify the measure for attract another business  targets  to get more members .

Key Word : Role, Chamber of Commerce, Entrepreneurship, Nakhon Ratchasima Chamber of Commerceto

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
-