วิกฤติผู้อพยพยุโรปค.ศ. 2015-2016: “การต่อสู้แข่งกับเวลา” ของสหภาพยุโรปเพื่อรักษาข้อตกลงเชงเกน

Main Article Content

จุฬาพร เอื้อรักสกุล

บทคัดย่อ

ในค.ศ. 2015-2016 ผู้อพยพจำนวนสูงอย่างที่ไม่เคยมีก่อนเดินทางเข้าสหภาพยุโรปเพื่อขอลี้ภัย ระบบการรับผู้อพยพและลี้ภัยของหลายประเทศสมาชิกถึงขั้นใกล้ล่มสลาย สถานการณ์นี้ได้ชี้ให้เห็นอย่างรวดเร็วถึงข้อบกพร่องของระบบลี้ภัยร่วมของสหภาพยุโรปและสหภาพยุโรปไม่สามารถหามาตรการแก้ไขได้ทันท่วงที หลายประเทศหันไปใช้มาตรการชาติ โดยเฉพาะการควบคุมเขตแดนหรือสร้างสิ่งกีดขวาง การดำเนินการนี้หมายถึงการละทิ้งส่วนหนึ่งของข้อตกลงเชงเกนคือ การยกเลิกการควบคุมเขตแดนภายในเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีภายในยุโรปตลาดเดียว   วิกฤติผู้อพยพครั้งนี้จึงคุกคามเชงเกนซึ่งจะมีนัยยะกว้างไกลต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จุฬาพร เอิ้อรักสกุล. พื้นที่เชงเกน : “รัฐเวสฟาเลีย” ในรูปแบบใหม่. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.

Adler, Katya. “Europe’s migrant crisis: Could it finish the EU?” 28 June 2018. https://www.bbc.com/news/world-europe-44632471. (Accessed 12 December 2018).

Banulescu-Bogdan, Natalia and Fratzke, Susan. “Europe’s Migration Crisis in Context: Why Now and What Next?”, https://www.migrationpolicy.org/article/europe%E2%80%99s-migration-crisis-context-why-now-and-what-next. (Accessed 15 December, 2018).

Beirens, Hanne. Cracked Foundation, Uncertain Future: Structural weaknesses in the Common European Asylum System. Brussell: Migration Policy Institute Europe, 2018.

Caroline O’Doherty, “The migrant crisis and the very different approaches by the 28 EU states.” 25 June 2018. https://www.irishexaminer.com/ireland/the-migrant-crisis-and-the-very-different-approaches-adopted-by-the-28-eu-states-472296.html. (Accessed 10 December 2018).

Euractiv. “EU open sanctions procedure against Hungary, Poland and Czech Republic over refugees.” https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/eu-opens-sanctions-procedure-against-hungary-poland-and-czech-republic-over-refugees/ (Accessed 15 December, 2018)

Europan Commission. The Dublin System, pp.1-2. http://europa.eu/press-release_en.htm. (Accessed 1 December 2018).

Garavoglia, Matteo. “Why Europe can’t handle the migration crisis.” https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2015/10/05/-why-europe-can’t-handle-the-migration-crisis/. (Accessed 15 December, 2018).

Guiraudon, Virginie. “Five things you need to know about the European migrant crisis.” The Washington Post, 10 September 2015, 1-2. https//www.washingtonpost.com/news/money-cage/wp/2015/09/10/five-things-you-need-to-know-about-the- european-migrant-crisis, 2. (Accessed 2 December 2018).

Henley, Jon. “What is the current state of the migration crisis in Europe?” The Guardian. 21 November 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/what-current-scale-migration-crisis-europe-future-outlook. (Accessed 12 December 2018).

Karanja, Stephen K. Transparency and Proportionality in the Schengen Information System and Border Control Co-Operation. Leiden: Nijhoff Publishers, 2008.

“Migration crisis ‘could be the undoing of EU’ ”, The Straits Times, 3. https://www.straitstimes.com/world/europe/migration-crisis-could-be-the-undoing-of-eu (Accessed 12 December 2018).

Osiewicz, Przemyslaw. “Europe’s Islamophobia and the Refugee Crisis” https://www.mei.edu/publications/europes-islamophobia-and-refugee-crisis (Accessed 10 December 2018).

The Economist. “The mosques of Lithuania: Eastern Europe and migrants.” https://www.economist.com/eupope/2015/09/14/the-mosques-of-lithuania. (Accessed 10 December 2018).

Wikipedia. “Asylum seeker.” https://en.wikipedia.org/wiki/Asylum_seeker. (Accessed 1 December 2018).

_____ . “Asylum seeker in the European Union.” http//en.wikipedia.org/wiki/Asylum_seeker_in_the_European_Union. (Accessed 1 December 2018).

_____ . “Brussels bombings.” https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_bombings, p.1. (Accessed 5 December, 2018).

_____ . “European migrant crisis.” https://wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis. (Accessed 15 December, 2018).

_____ . “November 2015 Paris Attacks.” https://en.wikipedia.org/wiki/November_2015_Paris_attacks. (Accessed 5 December, 2018).

_____ . “Refugee.” http//en.wikipedia.org/wiki/Refugee. (Accessed 1 December 2018).

_____ . “Schengen Information System.” https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Information_System. (Accessed 13 December 2018).

_____. “Valletta Summit on Migration.” https://wikipedia.org/wiki/Valletta_Summit_on_Migration. (Accessed 1 December 2018).

Wente, Margaret. “The migration crisis will shatter Europe.” The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-migration-crisis-will-shatter-europe/ (Accessed 15 December, 2018).

Zielonka, Jan. (ed.). Europe Unbound : Enlarging and Reshaping the Boundaries of the European Union. London : Rontledge, 2002.