บทวิจารณ์หนังสือ: Social Darwinism and Nationalism in Korea: The Beginnings (1880s-1910s): "Survival" as an Ideology of Korean Modernity ของวลาดิมีร์ ทิโคนอฟ

Main Article Content

สุพลธัช เตชะบูรณะ

บทคัดย่อ

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความปริทัศน์
Author Biography

สุพลธัช เตชะบูรณะ, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

References

Adler, Philip J. and Randall L. Pouwels. World Civilizations. 6th ed. Belmont, CA: Thomson/ Wadsworth, 2012.

Childress, Diana. Johannes Gutenberg and the Printing Press. Minnesota: Twenty-First Century Books (CT), 2007.

Djun Kil Kim. The History of Korea. 2nd ed. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2014.

Samuel, Richard J. "Rich nation, Strong Army": National Security and the Technological Transformation of Japan. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1994.

Seth, Michael J. A Concise History of Premodern Korea: From Antiquity through the Nineteenth Century. 2nd ed. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2016.

Tiknonov, Vladimir, Social Darwinism and Nationalism in Korea: the Beginnings (1880s-1910s) "Survival" as an Ideology of Korean Modernity. Leiden: Brill, 2010.

Rune Svaverud. “Social Darwinism and China’s Relationship with Korea and Japan in the Late 19th and Early 20th Century.” International Journal of Korean History 2 (December 2001): 112-113.

“Department of Culture Studies and Oriental Languages, Faculty of Humanities.” University of Oslo. https://www.hf.uio.no/ikos/english/people/aca/korean-studies/vladimit/index.html (accessed September 13, 2019).

“Social Darwinism.” HISTORY. https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism (accessed August 16, 2019).