บทวิจารณ์หนังสือ: Social Darwinism and Nationalism in Korea: The Beginnings (1880s-1910s): "Survival" as an Ideology of Korean Modernity ของวลาดิมีร์ ทิโคนอฟ

Main Article Content

สุพลธัช เตชะบูรณะ

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทความปริทัศน์
Author Biography

สุพลธัช เตชะบูรณะ, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

References

Adler, Philip J. and Randall L. Pouwels. World Civilizations. 6th ed. Belmont, CA: Thomson/ Wadsworth, 2012.

Childress, Diana. Johannes Gutenberg and the Printing Press. Minnesota: Twenty-First Century Books (CT), 2007.

Djun Kil Kim. The History of Korea. 2nd ed. Westport, Conn.: Greenwood Press, 2014.

Samuel, Richard J. "Rich nation, Strong Army": National Security and the Technological Transformation of Japan. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1994.

Seth, Michael J. A Concise History of Premodern Korea: From Antiquity through the Nineteenth Century. 2nd ed. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2016.

Tiknonov, Vladimir, Social Darwinism and Nationalism in Korea: the Beginnings (1880s-1910s) "Survival" as an Ideology of Korean Modernity. Leiden: Brill, 2010.

Rune Svaverud. “Social Darwinism and China’s Relationship with Korea and Japan in the Late 19th and Early 20th Century.” International Journal of Korean History 2 (December 2001): 112-113.

“Department of Culture Studies and Oriental Languages, Faculty of Humanities.” University of Oslo. https://www.hf.uio.no/ikos/english/people/aca/korean-studies/vladimit/index.html (accessed September 13, 2019).

“Social Darwinism.” HISTORY. https://www.history.com/topics/early-20th-century-us/social-darwinism (accessed August 16, 2019).