บทวิจารณ์หนังสือ Sex, Politics, and Putin: Political Legitimacy In Russia

Main Article Content

ศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

บทคัดย่อ

-

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

Grigas, Agnia. Beyond Crimea: The New Russian Empire: The New Russian Empire. New Haven: Yale University Press, 2016.

Myers, Steven Lee. The New Tsar: the Rise and Reign of Vladimir Putin. New York: Alfred A. Knopf, 2015.

Pleshakov, Constantine. The Crimean Nexus: Putin’s War and the Clash of Civilizations. New Haven: Yale University Press, 2017.

Rosefielde, Steven. The Kremlin Strikes Back: Russia and the West after Crimea’s Annexation. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Sperling, Valerie. Sex, Politics, and Putin: Political Legitimacy in Russia. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Toal, Gerard. Near Abroad: Putin, the West, and the Contest over Ukraine and the Caucasus. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Zygar, Mikhail. All the Kremlin’s Men: Inside the Court of Vladimir Putin. New York: The Perseus Books Group, 2016.

จิตติภัทร พูนขำ. “การประท้วง Euromaidan: “การปฏิวัติโดยประชาชน” ในยูเครน?.” รัฐศาสตร์สาร, 36 ฉ. 1 (มกราคม-เมษายน 2558): 116-150.

ทิพรัตน์ บุบผะศิริ. “พินิจวิกฤตฺิยูเครน.” วารสารสังคมศาสตร์ 45 ฉ. 2, (ก.ค. - ธ.ค. 2558): 175-202.

รมย์ ภิรมนตรี. “บทบาทของรัสเซียในไครเมีย.” วารสารรัสเซียศึกษา 5 ฉ. 2 (2557): 1-74.

Taylor, Alan. “Vladimir Putin, Action Man.” The Atlantic .https://www.theatlantic.com/photo/2011/09/vladimir-putin-action-man/100147/ (Accessed April 30, 2017).

“Vladimir Putin, Russia’s Man of Action = China’s Man of Peace?.” The Wall Street Journal. https://blogs.wsj.com/chinareal-time/2011/09/21/confucius-prize-will-russias-man-of-action-to-be-named-chinas-man-of-peace/ (Accessed April 15, 2017).

“Russia’s action man takes a dive.” Stuff. http://www.stuff.co.nz/world/europe/8924490/Russias-action-man-takes-a-dive (Accessed April 15, 2017).

“Vladimir Putin: Russia’s action man president.” BBC. http://www.bbc.com/news/world-europe-15047823 (Accessed April 15, 2017).

“Playing Orcs is normal – Medvedev.” RT. https://www.rt.com/politics/russian-authorities-broaden-presence-913/ (Accessed April 25, 2017).

“Putin the action man – in pictures.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/gallery/2011/sep/26/vladimir-putin-russia (Accessed May 1, 2017).

“Vladimir Putin walks with half a million Russians to salute the immortal heroes of the WWII.” The Siberian Times. http://siberiantimes.com/other/others/news/n0211-vladimir-putin-walks-with-half-a-million-russians-to-salute-the-immortal-heroes-of-the-second-world-war/ (Accessed May 9, 2017).