เผยแพร่แล้ว: 2017-07-12

บทบรรณาธิการ

อรอนงค์ ทิพย์พิมล

6-10

เพศวิถีในชีวิตสมรสของชาวไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี

อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต, กันยปริณ ทองสามสี, ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์, นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง

270-323