กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระรัตน์ จีระวัฒนา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 

เนติบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร 

กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ลาภวณิชชา พรหมศักดิ์ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รองศาตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.พัชยา น้ำเงิน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ชวิน อุ่นภัทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้จัดการ

นางสาวธิสา สาดบุญสร้าง

กองจัดการ

นางสาวนรินทร โนรันด์

นายกรรวี จันทร์โฉม

นางสาวมิลันดา พยุงวัฒนา

นางสาวสิรภัทร อินทร์ทอง

นายโสภณวิชญ์ พลเวียง