เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ “วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านนิติศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางนิติศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและ มีคุณค่าทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในรูปแบบของวารสารทางวิชาการ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคคล ทั้งภายในและภายนอกสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะได้อีกด้วย

ประเภทของผลงานวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์

(1) บทความวิชาการ หมายถึง บทความท่ีนําเสนอการวิเคราะห์หรือวิจารณ์กฎหมายทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือการนําไปประยุกต์ใช้ต่อไป

(2) บทความวิจัย หมายถึง บทความทที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อค้นพบหนึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

(3) ฎีกาวิเคราะห์ หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์คําพิพากษาของศาล

(4) ปกิณกะกฎหมาย หมายถึง การนําเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในทางกฎหมาย

(5) แนะนำหนังสือ หมายถึง งานเขียนแนะนำหนังสือกฎหมายที่น่าสนใจ

ลักษณะของการประเมินผลงาน

บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกชิ้นจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ที่ตรงตามสาขาวิชา และเป็นการประเมินลับทั้งสองทาง (double-blinded)

กรณีที่ผู้เขียนประสงค์ให้บทความวิชาการและบทความวิจัยผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 2 ท่าน ผู้เขียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับท่านที่ 3 เป็นต้นไป ท่านตามอัตราที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด

กำหนดการตีพิมพ์

การจัดพิมพ์วารสารนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์จะจัดพิมพ์ปีละ 4 ครั้ง ราย 3 เดือน ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม

ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน

ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน

ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม

ISSN: 0857-3867

ISSN: 2673-091X (Online)