ขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์

ในการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) ผู้เขียนส่งผลงานเข้าระบบ ผู้เขียนจะได้รับแจ้งว่าผลงานเข้าสู่ระบบแล้ว

(2) พิจารณาผลงานของผู้เขียนพร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบตามแต่ละกรณี

      (2.1) กรณีพิจารณา "รับผลงานของผู้เขียนไว้พิจารณา" ผลงานจะได้รับการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

      (2.2) กรณีพิจารณา "ไม่รับผลงานของผู้เขียนไว้พิจารณา" ผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

(3) พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ที่ตรงตามสาขาวิชา เพื่อประเมินผลงาน พร้อมแจ้งผู้เขียนให้ทราบว่า ผลงานอยู่ในขั้นตอนการประเมินผลงาน

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน (Peer Review) โดยผลงานจะได้รับการประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ

      (4.1) ควรให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยไม่ต้องแก้ไข

      (4.2) ควรให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม

      (4.3) ไม่ควรให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ

(5) พิจารณารูปแบบผลงาน พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบตามแต่ละกรณี

      (5.1) กรณีผลงานได้รับการประเมิน “ควรให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยไม่ต้องแก้ไข” และผลงานอยู่ในรูปแบบตามเกณฑ์รูปแบบผลงาน ผลงานจะได้รับการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

      (5.2) กรณีผลงานได้รับการประเมิน “ควรให้ลงตีพิมพ์ในวารสารฯ หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม” และ/หรือ ผลงานไม่อยู่ในรูปแบบตามเกณฑ์รูปแบบผลงาน หากผู้เขียนได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผลงานจะได้รับการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

      (5.3) กรณีผลงานได้รับการประเมิน"ไม่ควรให้ตีพิมพ์ในวารสารฯ" ผลงานจะไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

(6) พิจารณาตีพิมพ์ผลงานของผู้เขียน พร้อมแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบตามแต่ละกรณี ซึ่งการพิจารณาในขั้นตอนนี้จะกระทำแบ่งเป็น 4 รอบการพิจารณา คือ เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม

      (6.1) กรณีพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงานผลงานจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ในโอกาสอันควรต่อไป ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ตีพิมพ์ผลงานในภายหลัง

      (6.2) กรณีพิจารณาให้ตีพิมพ์ผลงาน หลังจากมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหากผู้เขียนได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผลงานจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ ในโอกาสอันควรต่อไป ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ตีพิมพ์ผลงานในภายหลัง

      (6.3) กรณีพิจารณาไม่ตีพิมพ์ผลงาน ผลงานจะไม่ได้รับการตีพิมพ์

(7) ตีพิมพ์ผลงานของผู้เขียน