การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • (1) จัดพิมพ์ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word ขนาดตัวอักษร 15 pt. เว้นวรรคบรรทัดเดียว (single-line spacing) ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวเลขให้พิมพ์เป็นเลขอารบิก กั้นหน้ากระดาษ บน และ ล่าง 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) ซ้าย และ ขวา 1.1 นิ้ว (2.8 เซนติเมตร)
  • (2) ชื่อเรื่องไม่ยาวเกินไปแต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง โดยมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 20 pt.
  • (3) ชื่อผู้แต่งและสังกัดของผู้เแต่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 15 pt.
  • (4) การอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถตามรูปแบบการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด ขนาดตัวอักษร 12 pt.
  • (5) การแปลศัพท์เฉพาะ (technical terms) และชื่อบุคคลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย ให้ระบุถ้อยคำ ภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บต่อท้ายถ้อยคำดังกล่าวครั้งแรกเพียงครั้งเดียว
  • (6) บทคัดย่อสำหรับบทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน 550 คำ
  • (7) คำสำคัญ (keywords) 
  • (8) ส่วนเนื้อหาของบทความ ต้องไม่เกิน 35 หน้า (รวมเชิงอรรถ)
  • (9) ตรวจความถูกต้องของการสะกดคำและไวยากรณ์ รวมทั้งความสม่ำเสมอของการใช้คำที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งบทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

ก่อนการส่งผลงาน ผู้เขียนควรตรวจสอบรูปแบบในการจัดพิมพ์ รูปแบบในการอ้างอิง และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

บทความหรือข้อความคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารนิติศาสตร์เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยเฉพาะ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใด ๆ

 

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เขียนจะนำไปใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานเท่านั้น