การเข้าถึงวารสาร

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายในเรื่องการเข้าถึงบทความฉบับเต็ม ​(full text) ดังนี้

  1. การเผยแพร่ในรูปแบบตัวเล่ม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารที่เป็นตัวเล่มที่ตีพิมพ์จนถึงปี พ.ศ. 2562 ได้จากหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
  2. การเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ที่เว็บไซต์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://digi.library.tu.ac.th/website/ejournal/WarasanNitisat.html หรือที่เว็บไซต์ Thai Journals Online (ThaiJO) https://www.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal/index (สำหรับวารสารที่เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563)