Citation

รูปแบบการอ้างอิง

รูปแบบการอ้างอิงของวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Citation guideline of Thammasat Law Journal)

(มีนาคม 2564)

ผู้แต่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รูปแบบการอ้างอิงงานเขียนนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. กฎหมาย

1.1 ระดับรัฐธรรมนูญ

รูปแบบ

ชื่อรัฐธรรมนูญ

ตัวอย่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 29.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 30.

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534.

พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475.

1.2 ระดับพระราชบัญญัติ

รูปแบบ

ชื่อกฎหมาย

ตัวอย่าง

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481.

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.. 2534.

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.. 2534 มาตรา 19.

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.. 2534 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ.

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548.

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548 มาตรา 9.

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ.

1.3 ระดับกฎหมายลําดับรอง

1.3.1 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ

รูปแบบ

ชื่อกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด หรือคําแนะนํา/ฉบับที่/ปี

ตัวอย่าง

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.. 2545.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.. 2522 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 3) ฉบับที่ 401 .. 2562 ข้อ 1.

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการประชุมในชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.. 2563 ข้อ 14.

ข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์พ.. 2563 ข้อ 9.

คําแนะนําของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการใช้โทษอาญา พ.. 2563 ข้อ 8.

คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทําร่างกฎหมาย.

คําแนะนําของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกําหนดโทษอาญา ข้อ 2.

1.3.2 ประกาศของหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ

รูปแบบ

ชื่อประกาศ/เลขที่/เรื่อง

ตัวอย่าง

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 64/2563 เรื่อง การออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุ 2 สัปดาห์ในเดือนกันยายน 2563.

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.1/2563 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8).

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.1/2563 เรื่อง การยกเว้นการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทจํากัดที่กระทําเป็นการทั่วไปหรือต่อประชาชนในวงกว้าง<https://law.sec.or.th/content/4458/7175/1> สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2563.

***หมายเหตุประกาศของหน่วยงานเอกชนให้ใช้การอ้างอิงรูปแบบเดียวกัน เช่น

ประกาศบริษัท ที. เอ็ม. เอเชี่ยน ฟู้ด จํากัด ที่ 4/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <https://www.tmasianfood.com/content/6636/ประกาศบริษัท-ที่-42563-เรื่อง-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา-2019-covid-19> สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2563.

 1. ร่างกฎหมาย

รูปแบบ

ชื่อร่างกฎหมาย/(ผู้เสนอ)/ชั้นพิจารณา

ตัวอย่าง

ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.. .... (คณะรัฐมนตรี) สภาผู้แทนราษฎร.

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) .. .... อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น.

 1. มติคณะรัฐมนตรี

รูปแบบ

มติคณะรัฐมนตรี/เรื่อง/ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง/(วัน/เดือน/ปีที่ลงมติ)

ตัวอย่าง

มติคณะรัฐมนตรีเรื่อง แนวทางการดําเนินการเกี่่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจตามตัวชี้วัดการพัฒนาการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สําหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) นร12 (17 เมษายน 2562).

 1. หนังสือราชการ

4.1 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

รูปแบบ

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา/เรื่องเสร็จที่/เรื่อง/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1269/2555 เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างสถาบันว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดระหว่างคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและชีวิตปลอดยาเสพติดแห่่งสาธารณรัฐเปรูกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่่งราชอาณาจักรไทย.

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1269/2555 เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างสถาบันว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดระหว่างคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและชีวิตปลอดยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐเปรูกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย 1.

4.2 ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

รูปแบบ

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง/เรื่องเสร็จที่/เรื่อง/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่1200/2563 เรื่อง ผลของใบอนุญาตให้นํารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กรณีที่ผู้ขออนุญาตได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จและมีการนํารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต.

ความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่1200/2563 เรื่อง ผลของใบอนุญาตให้นํารถยนต์ที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กรณีที่ผู้ขออนุญาตได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จและมีการนํารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต 2.

4.3 ข้อหารือ คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของหน่วยงานอื่น ๆ

รูปแบบ

ข้อหารือหรือคําสั่ง/เลขที่/เรื่อง/(วัน/เดือน/ปี)/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

ข้อหารือกรมสรรพากร กค 0702//4495 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนําเข้าและจําหน่ายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร (14 กรกฎาคม 2563).

ข้อหารือกรมสรรพากร กค 0702/4809 เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ กรณีมูลนิธิชัยพัฒนาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ สภากาชาดไทย (24 กรกฎาคม 2563) <https://www.rd.go.th/publish/62393.0.html> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

ข้อหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0804.3/2254 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการการตํารวจที่ไม่มีค่าตอบแทน (30 กรกฎาคม 2563) 1.

ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทําการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5).

ข้อหารือกรมสรรพสามิต กค 0803/24410 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีสําหรับสินค้าที่ผลิตจากสินค้าที่ได้เสียภาษีแล้ว (11 พฤศจิกายน 2552).

คําสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย สค 9/2563 เรื่อง อุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมศิลปากร เกี่ยวกับหนังสือการออกแบบทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า (10 เมษายน 2563) 2 <http://www.oic.go.th/web2017/iwebform_viewer.asp?i31111%2E93514705115112192111211> สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2563.

คําวินิจฉัยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า กรณีการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก (16 เมษายน 2563) 6 <https://otcc.or.th/wp-content/uploads/2021/01/กรณีการขนส่งสินค้าผ่านแดนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก.pdf> สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564.

 1. บันทึกการประชุม รายงานการประชุม หรือสรุปการประชุม

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงาน คณะกรรมการ หรือกรรมาธิการ,/ชื่อเอกสาร/(วัน/เดือน/ปีที่ประชุม)/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

วุฒิสภา, บันทึกการประชุม ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ (15 กันยายน 2563) 5.

คณะกรรมการพิจารณากฎหมายกระทรวงยุติธรรม, รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2550 (18 ธันวาคม 2550).

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา, สรุปการประชุม ครั้งที่ 25/2563 (14 กันยายน 2563).

 1. คําฟ้อง คําร้อง คําขอ คําร้องขอ คําให้การหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาล

รูปแบบ

คําฟ้อง คําร้อง คําขอ คําร้องขอ คําให้การหรือเอกสารอื่น ๆ ของ/ศาลที่/เลขที่และปี

ตัวอย่าง

รายงานกระบวนพิจารณาของศุกรียา วรรณายุวัฒน์ศาลแพ่งที่ พ5363/2563.

คําให้การพยานของจตุภัทร์บุญภัทรรักษา ศาลมณฑลทหารบกที่ 23 ที่61/2559.

คําฟ้องของอาทิตย์สุริยะวงศ์กุล ศาลปกครองกลางที่ 933/2563.

 1. คําพิพากษา คําวินิจฉัย หรือคําสั่งศาล

รูปแบบ

คําพิพากษาศาลฎีกาที่/เลขที่และปี

ตัวอย่าง

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 561/2539.

รูปแบบ

คําพิพากษาศาลฎีกาที่/เลขที่และปี/(แหล่งสืบค้น)/เล่ม:/หน้า

ตัวอย่าง

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1062/2539 (สํานักงานส่งเสริมตุลาการ) 4: 80.

รูปแบบ

คําพิพากษาศาล คําวินิจฉัยศาลหรือคําสั่งศาลที่/เลขที่และปี

ตัวอย่าง

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 14/2563.

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.1037/2558.

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.91/2563.

คําพิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ อ309/2563.

คําพิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรีที่ ผบ.25/2560.

คําพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามที่ 65/2551.

รูปแบบ

คําพิพากษาศาลฎีกาที่/เลขที่และปี/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

ตัวอย่าง

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2860/2516 <https://deka.supremecourt.or.th> สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2558.

คําพิพากษาศาลฎีกาที่513/2540 <https://deka.in.th/view-9214.html> สืบค้นเมื่อ10 พฤศจิกายน 2563.

รูปแบบ

คําพิพากษาศาล คําวินิจฉัยศาล หรือคําสั่งศาลที่/เลขที่และปี/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

ตัวอย่าง

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 9/2563 <http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/

Document/judgement/PDF/2562/01013-620273-2F-630318-0000656044.pdf> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

คําพิพากษาศาลแรงงานภาค 1 ที่ 148/2562 <https://decision.coj.go.th/decision/court/%E0%B8%

A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B

2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%201> สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564.

 1. รายงาน คู่มือ หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่าง ๆ

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงาน,/ชื่อรายงาน คู่มือ หรือเอกสาร/ปี

ตัวอย่าง

สํานักงบประมาณของรัฐสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ทุนหมุนเวียนของประเทศไทย : งบประมาณ และประสิทธิภาพในการดําเนิน 2559 50 <https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/ewt_dl_link.php?nid=241> สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564.

กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานกฤษฎีกา, แนวทางการจัดทํากฎหมายที่มีแผนที่ท้าย 2563 16 <https://www.krisdika.go.th/data/wcmdata/2563/law-map2563.pdf> สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564.

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานกฤษฎีกา, คู่มือการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทําร่างกฎหมาย 3 <https://lawreform.go.th/uploads/files/1592981038-kv6bx-mr2f7.pdf> สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2564.

OECD, the OECD Reference Checklist for Regulatory Decision Making <http://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/35220214.pdf> accessed 19 Jan 2020.

OECD, Financing SMEs and Entrepreneurs 2020 <https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm> accessed 19 Jan 2020.

 1. หนังสือ

9.1 หนังสือทั่วไป

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง/(ข้อมูลเพิ่มเติม,/พิมพ์ครั้งที่,/สํานักพิมพ์/ปี)/หน้าหรือย่อหน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

จิตติ ติงศภัทิย์, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 5, สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2526) 63-66.

จุมพต สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศ (เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2, วิญญูชน 2543) 44.

แสวง บุญเฉลิมวิภาส และอติรุจ ตันบุญเจริญ, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (พิมพ์ครั้งที่ 18, วิญญูชน 2562) 265-266.

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และคณะ, กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพการพยาบาล (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร 2560) 45.

ปกป้อง ศรีสนิท, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (วิญญูชน 2563) ย่อหน้า 14.

Andrew Burrows, Remedies for Torts and Breach of Contract (3rd edn, Oxford University Press 2004) 317.

Christian von Bar, The Common European Law of Torts (Vol 2, C.H. Beck 2000) para 76.

Judith Bannister, Anna Olijnyk and Stephen McDonald, Government Accountability: Australian Administrative Law (2nd edn, Cambridge University Press 2018) 300.

H Patrick Glenn, The Cosmopolitan State (Oxford University Press, 2013) 280.

Michael Tilbury and others, Remedies: Commentary and Materials (5th edn, Thomson Reuters, 2011) 800-810.

9.2 หนังสือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงโดยบุคคลอื่น

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง/(ชื่อและสกุลผู้แก้ไขเพิ่มเติม ผู้แก้ไขเพิ่มเติมหรือผู้ปรับปรุง,/ข้อมูลเพิ่มเติม,/พิมพ์ครั้งที่,/สํานักพิมพ์/ปี)/หน้าหรือย่อหน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา (กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้แก้ไขเพิ่มเติม, พิมพ์ครั้งที่ 15, โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560) 68.

จิตติ ติงศภัทิย์, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพาณิชย์เรียงมาตรา ว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ละเมิด บรรพ 2 มาตรา 195 – 452 (เขมภูมิ ภูมิถาวร และคณะ ผู้ปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ 3, กองทุนศาสตราจารย์จิตติติงศภัทิย์ 2561) 75.

HLA Hart, Punishment and Responsibility: Essay in the Philosophy of Law (John Gardner ed, 2nd edn, Oxford University Press, 2008) 127.

9.3 หนังสือแปล

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง/(ชื่อและสกุลผู้แปลผู้แปล,/ข้อมูลเพิ่มเติม,/พิมพ์ครั้งที่,/สํานักพิมพ์/ปี)/หน้าหรือย่อหน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

แอลแลน เนวินส์ และเฮนรี่สติล คอมแมเจอร์, ประวัติศาสตร์สังเขปสหรัฐอเมริกา (ไพฑูรย์ พงศะบุตร และวิลาสวงศ์ นพรัตน์ ผู้แปล, พิมพ์ครั้งที่ 3, แพร่พิทยา 2519) 53.

Konrad Zweigert and Hein Kötz, An Introduction to comparative law (Tony Weir tr, 3rd edn, Oxford University Press, 1998) 630.

Han Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory (BL Paulson and SL Paulson trs, Clarendon Press, 1992) 60.

9.4 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/ชื่อเรื่อง/(ข้อมูลเพิ่มเติม,/พิมพ์ครั้งที่,/รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์,/สํานักพิมพ์/ปี)/หน้าหรือย่อหน้าที่อ้าง

ตัวอย่าง

นพดล พลกุล, ทัณฑวิทยา (pdf, สัตตะบรรณ 2558) 85.

Jill E Martin, Hanbury & Martin Modern Equity (19th edn, Kindle edn, Sweet & Maxwell 2012) 1-008.

Francis Barlow and others (eds), Williams on Wills (vol 1, 9th edn, Lexis Library edn, Lexis Nexis 2007) part F, para 23.1.

 1. บทความ

10.1 บทความในหนังสือ

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/'ชื่อเรื่อง'/ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บรรณาธิการ)/ชื่อหนังสือ/(ข้อมูลเพิ่มเติม,/พิมพ์ครั้งที่,/สํานักพิมพ์/ปี)/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง, 'อิทธิพลของคํามั่นสัญญาในคําเสนอบ่งเวลา' ใน สุดา วิศรุตพิชญ์ และคณะ (บรรณาธิการ) 60 ปีดาราพร (โรงพิมพ์เดือนตุลา 2555) 25-40.

Ralf Michaels, ‘“One Size Can Fit All” – Some Heretical Thoughts on The Mass Production of Legal Transplants' in Günter Frankenberg (ed) Order from Transfer Comparative Constitutional Design and Legal Culture (Edward Elgar 2013) 58.

Sophia Kopela, ‘Archipelagos and archipelagic regime in the law of the sea’ in Gordon Houlden and Nong Hong (eds) Maritime Order and the Law in East Asia (Rougtledge 2020) 228.

10.2 บทความในวารสาร

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/'ชื่อเรื่อง'/(ปี)/ฉบับที่/ชื่อวารสาร/หน้าแรกของบทความ,/หน้าที่อ้างถึง

(ชื่อวารสารให้ใช้ชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ เช่น Yale Law Journal ไม่ใช้ตัวย่อ YLJ)

ตัวอย่าง

ณัฐวุฒิ เผ่าทวี, ‘อคติการรู้คิดทางด้านสถิติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในศาลยุติธรรม’ (2560) 1 ดุลพาห 54, 56.

ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี, ‘การอนุวัติการหลักการการบังคับประกันภัยตามอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ’ (2562) 2 วารสารกฎหมาย 105, 130.

เสาวนีย์ อัศวโรจน์, ‘การระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ’ (2530) 2 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36, 38-40.

อานนท์ มาเม้า, ‘สถานะทรัพย์สินของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา’ (2563) 2 วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 195.

JAG Griffith, ‘The Common Law and the Political Constitution’ (2001) 117 Law Quarterly Review 42, 64.

Jeremy Waldron, ‘The Core of the Case against Judicial Review’ (2006) 115 Yale Law Journal 1346, 1372.

Michael N Schmitt, ‘International Humanitarian Law and the Targeting of Non-State Intelligence Personnel and Objects’ (2020) 2 Duke Journal of Comparative & International Law 309, 310-312.

10.3 บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/'ชื่อเรื่อง'/(ปี)/ฉบับที่/ชื่อวารสาร/หน้าที่อ้างถึง/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

(ชื่อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้ชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ เช่น European Journal Law and Technology ไม่ใช้ตัวย่อ EJLT)

ตัวอย่าง

ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี, ‘เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศนอกห้องอากาศอธิปไตย: ความชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่มีข้อยุติและข้อเสนอการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ’ (2563) 2 วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ 212 <https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gradlawtujournal/article/view/241491/164646> สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2563.

อานนท์ มาเม้า, ‘สถานะทรัพย์สินของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา’ (2563) 2 วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 195 <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal/article/view/238056/165516> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

Graham Greenleaf, ‘The Global Development of Free Access to Legal Information’ (2010) 1 European Journal of Law and Technology <https://ejlt.org/index. php/ejlt/article/view/17> accessed 27 July 2010.

10.4 บทวิจารณ์หนังสือ

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/วิจารณ์ชื่อเรื่อง/(ปี)/ฉบับที่/ชื่อวารสาร/หน้าแรกของบทวิจารณ์,/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

ชํานาญ นาคประสบ, วิจารณ์เรื่อง ลายสือสยาม โดย สุลักษณ์ศิวรักษ์ (2510) 1 สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 5, 140-141.

Lee Godden, Book review of The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance by Klaus Bosselmann (2009) 4 Osgoode Hall Law Journal 807, 814 <http:// digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol47/iss4/6> accessed 11 October 2020.

 1. เอกสารอยู่ระหว่างการศึกษาหรือวิจัย

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/'ชื่อเรื่อง'/(ปี)/ชื่อสถาบันที่ให้ทุนการศึกษาหรือวิจัย,/เอกสารอยู่ระหว่างการศึกษาหรือวิจัย/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

ตัวอย่าง

สุปรียา แก้วละเอียด และคณะ, ‘การพิจารณาการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติมาตรา 144 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560’ (2563) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, เอกสารอยู่ระหว่างการวิจัย.

Aziz Z Huq and Tom Ginsburg ‘How to Lose a Constitutional Democracy’ (2017) U of Chicago, Public Law, Working Paper No.642 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2901776> accessed 3 October 2020.

David Nelken, ‘Institutionalised Deviance and Job-Fixing in the Italian University System’ (2014) King’s College London Law School, Research Paper No.2015-16 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2465046> accessed 3 October 2020.

 1. เอกสารที่กําลังจะเผยแพร่

รูปแบบ

ใช้รูปแบบการอ้างอิงเดียวกันกับเอกสารที่เผยแพร่ แล้วตามด้วยคําว่า (กําลังจะเผยแพร่) ทั้งนี้ หากยังไม่ทราบฉบับที่เผยแพร่หรือเลขหน้าให้ละความดังกล่าวไว้

ตัวอย่าง

สุปรียา แก้วละเอียด และนัษฐิกา ศรีพงษ์กุล, ‘แนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม’ (2563) วารสารนิติศาสตร์ (กําลังจะเผยแพร่).

Jena McGill and Amy Salyzyn, ‘Judging by Numbers: How will Judicial Analytics Impact the Justice System and Its Stakeholders?’ (2021) 1 Dalhousie Law Journal (forthcoming).

 1. เอกสารประกอบการสัมมนา

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/'ชื่อเรื่อง’/(ชื่องานสัมมนา,/สถานที่จัด,/วัน/เดือน/ปี)/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ‘ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของจําเลยตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย’ (การประชุมวิชาการระดับชาติของนักนิติศาสตร์ครั้งที่ 1, คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538) 1-2.

Marion Oswald, ‘Algorithmic risk assessment policing models – lessons from Durham Constabulary’s HART model’ (Artificial Intelligence, Big Data and the Rule of Law, Bingham Centre Events, 9 October 2017) 3 <https://www.biicl.org/documents/1775_1701009_marion_oswald_presentation.pdhttps://www.biicl.org/documents/1775_1701009_marion_oswald_presentation.pdf> accessed 11 October 2020.

 1. วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ รายงานส่วนบุคคล

รูปแบบ

ขื่อและสกุลผู้แต่ง,/‘ชื่อเรื่อง’/(วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ หรือรายงานส่วนบุคคล/ชื่อปริญญาหรือชื่อหลักสูตร/ชื่อสถาบัน/ปี)/หน้าที่อ้างถึง

(ชื่อปริญญาหรือชื่อหลักสูตรให้ใช้ชื่อตามปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ได้รับ)

ตัวอย่าง

กิตติภพ วังคํา, ‘ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระในประเทศไทย’ (การค้นคว้าอิสระ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562) 69-73.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ‘ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล: การศึกษาทางกฎหมายเปรียบเทียบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศไทย’ (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2527) 130-133.

ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์, ‘เสรีภาพในการชุมนุมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย’ (รายงานส่วนบุคคล หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ 2556) 14.

Ram S Jakhu, ‘The Legal Regime of the Geostationary Orbit’ (D.C.L. Thesis McGill University 1983) 40.

 1. รายงานผลการวิจัย

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/‘ชื่อเรื่อง’/(หน่วยงานที่เสนอผลงานวิจัย/ปี)/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส, 'แนวทางในการพิจารณาและเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมายของประเทศไทยสําหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยข้อตกลงเลือกศาล ค.. 2005: ศึกษาวิเคราะห์มาตราในเชิงเนื้อหาเป็นรายมาตรา (มาตรา 1 –15)’ (รายงานผลการวิจัยเสนอต่อคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2563) 20-25.

ไอลีน สกินนิเดอร์, รู้ท มอนตโกเมอรี่ และสเตฟานี การ์เร็ตต, ‘การพิจารณาคดีข่มขืน ความเข้าใจเรื่องการตอบสนองของกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาต่อความรุนแรงทางเพศในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม (รายงานผลการวิจัยเสนอต่อ UN Women) 20 <https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field %20office%20eseasia/docs/publications/2018/11/trial-of-rape-thai-210818-r03-compressed.pdf?la=en&vs=3224> สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564.

Adam Reekie, ‘Converting Debt into Equity in Thai Private Limited Companies’ (Submitted to The Research Promotion Committee, Faculty of Law, Thammasat University 2020) 17-18.

 1. สารานุกรม

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/‘ชื่อเรื่อง’,/ชื่อสารานุกรม/(ข้อมูลเพิ่มเติม,/พิมพ์ครั้งที่,/สํานักพิมพ์/ปี)/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

วิกรม เมาลานนท์, ‘ทอดตลาด’, สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เล่ม 13, ราชบัณฑิตยสถาน 2516-2517).

Leslie Green, ‘Legal Positivism’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall edn, 2009) <http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/legalpositivism> accessed 20 November 2009.

Niels Petersen, 'Human Dignity, International Protection', Max Planck Encyclopedias of International Law (2020) <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e809> accessed 11 October 2020.

 1. หนังสือพิมพ์

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/‘ชื่อเรื่อง’/ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน/เดือน/ปี)/หน้าที่อ้างถึง

ตัวอย่าง

ประเสริฐ โลหะวณิชย์, ‘ลิเบียขู่เลิกส่งออกน้ํามันโต้มาตรการแซงชั่นตะวันตก' มติชน (5 เมษายน 2535) 4.

Jane Croft, ‘Supreme Court Warns on Quality’ Financial Times (1 July 2010) 3.

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/‘ชื่อเรื่อง’/ชื่อหนังสือพิมพ์/(วัน เดือน ปี)/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

ตัวอย่าง

'รายงานข่าวพิเศษ COVID-19: จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มชายแดน หลังพม่าระบาดระลอก2 น่าห่วง’ ประชาไท (8 กันยายน 2563) <https://prachatai.com/journal/2020/09/89417> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

Ian Loader, ‘The Great Victim of this Get-Tough Hyperactivity is Labour’ The Guardian (19 June 2008) <https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/jun/19/justice.ukcrime> accessed 19 November 2009.

 1. การสัมภาษณ์

รูปแบบ

สัมภาษณ์/ชื่อและสกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,/ตําแหน่ง,/สังกัด,/(สถานที่สัมภาษณ์,/วัน/เดือน/ปี)

(กรณีสัมภาษณ์โดยผู้เขียน)

ตัวอย่าง

สัมภาษณ์ ศุภชัย พิศิษฐวานิช, อธิบดี, กรมศุลกากร, (ทําเนียบรัฐบาล, 5 มิถุนายน 2538).

Interview with Irene Kull, Assistant Dean, Faculty of Law, Tartu University (Tartu, Estonia, 4 August 2003).

รูปแบบ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/ชื่อและสกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,/ตําแหน่ง,/สังกัด,/(วัน/เดือน/ปี)

(กรณีสัมภาษณ์โดยผู้เขียน)

ตัวอย่าง

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สุประวีณ์ อาสนศักดิ์, อาจารย์, คณะนิติศาสตร์, (19 กันยายน 2563).

Telephone interview with Andrew Brown, Legal Officer, UN Commissioner (13 June 2018).

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้สัมภาษณ์/สัมภาษณ์หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/ชื่อและสกุลผู้ถูกสัมภาษณ์,/ตําแหน่ง,/สังกัด,/(วัน/เดือน/ปี)

(กรณีสัมภาษณ์โดยบุคคลที่สาม)

ตัวอย่าง

นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สุประวีณ์ อาสนศักดิ์, อาจารย์, คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (19 กันยายน 2563).

Nattika Sriphongkul, Telephone interview with Suprawee Asanasak, Lecturer, Faculty of Law, Thammasat University.

 1. การติดต่อส่วนบุคคล

รูปแบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จาก/.../ถึง.../(วัน/เดือน/ปี)

ตัวอย่าง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จาก ภารวีร์กษิตินนท์ ถึง ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี (19 กันยายน 2563).

Email from easyJet to author (14 March 2019).

 1. บล็อกและเว็บไซต์

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/‘ชื่อเรื่อง’/(ชื่อบล็อก หรือชื่อเว็บไซต์,/วัน/เดือน/ปี)/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

ตัวอย่าง

วีรพงษ์ สุนทรฉัตราวัฒน์ และคณะ, ‘คุยกันแบบไทยๆ กับ ธงชัย วินิจจะกูล แปดเดือนก่อนแสดงปาฐกถา Rule by Law แบบไทย’ (Way Magazine, 5 พฤษภาคม 2563) <https://waymagazine.org/thongchai-vinijjakul/> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

Who does the data protection law apply to?’ (European Commission) <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/application-regulation/who-does-data-protection-law-apply_en> accessed 11 October 2020.

 1. สื่อที่มิใช่สิ่งพิมพ์

21.1 Podcast

รูปแบบ

ชื่อผู้พูดหรือชื่อ Podcast,/‘ชื่อตอน’/(วัน/เดือน/ปีที่ออกอากาศ)/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

ตัวอย่าง

รวิศ หาญอุตสาหะ และพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน, ‘SUP32 ปรับวิธีสื่อสารอย่างไร เมื่อทุกการติดต่ออยู่ในโลกออนไลน์ 100%’ (22 เมษายน 2563) <https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL3N1cGVycHJvZHVjdGl2ZS9mZWVkLnhtbA/episode/c3VwZXJwcm9kdWN0aXZlLnBvZGJlYW4uY29tLzk4NGFlNzY3LWY0OTMtNTVjZi1iY2VkLWQxOGEzYzQ1MGE5NA?hl=en&ved=2ahUKEwjX_KmR2fXrAhUCH7cAHV7WBxcQjrkEegQIDRAF&ep=6> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

Sally F Curran and Meghan Steenburgh, ‘A Career in Legal Aid’ <https://legaltalknetwork.com/podcasts/aba-law-student-podcast/2020/06/a-career-in-legal-aid-perspectives-from-sally-fisher-curran/> accessed 11 October 2020.

21.2 วีดิทัศน์

รูปแบบ

ชื่อผู้จัดทํา,/‘ชื่อเรื่อง’/(วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่)/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

ตัวอย่าง

SpokeDark TV, ‘ศิลปะยุคนีโอคลาสสิกคืออะไร?’ (11 กันยายน 2563) <https://www.youtube.com/watch?v=mWDldxouvfc&ab_channel=SpokeDarkTV> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

Douglas Guilfoyle, ‘The UN Convention on the Law of the Sea: Origins and Importance’ (14 August 2013) <www.youtube.com/watch?v=3SOqz1Yu8tY> accessed 15 April 2014.

National Police Foundation, ‘COVID-19 Briefing for Law Enforcement’ (19 March 2020) <https://vimeo.com/398943724> accessed 10 November 2020.

 1. ปาฐกถาหรือเสวนา

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้พูด,/ตําแหน่ง,/‘หัวข้อ’/(ปาฐกถาหรือเสวนา,/ชื่องาน,/สถานที่จัดงาน,/วัน/เดือน/ปีที่จัดงาน)/<URL>/สืบค้นเมื่อ/วัน/เดือน/ปี

ตัวอย่าง

ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ‘ปัญหาทางกฎหมายของสัญญารับทุนรัฐบาล’ (เสวนา, คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 31 ตุลาคม 2563).

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ประธานสถาบัน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), ‘อนาคตประเทศไทยในยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี’ (ปาฐกถา, สัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจําปี 2561 ปรับทิศทางเศรษฐกิจไทย ให้พร้อมสู่ยุคแห่งความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี, เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร, 14 พฤษภาคม 2561) <https://www.youtube.com/watch?v=MDiKTBUFCXw&list=PLd5g5ZVaG6lUUfk-rp-BKrIKDEijVQSzU&ab_channel=tdritv> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

กนกนัย ถาวรพานิช, อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ‘ฟูโกต์กับเสรีนิยมใหม่: ความคลุมเครือของเสรีนิยมใหม่’ (เสวนา, 24 ตุลาคม 2563) <https://www.youtube.com/watch?v=E3nifG4ONtY> สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2563.

Bradley Smith, Chairman, Federal Election Commission, ‘The Law of Democracy’ (University of Pennsylvania, Law Review Symposium, 6 February 2004).

 1. เอกสารในหอจดหมายเหตุ

รูปแบบ

ชื่อหอจดหมายเหตุ,/รหัสสืบค้นเอกสาร/ประเภทเอกสาร/ชื่อเอกสาร

(ชื่อหอจดหมายเหตุให้ใช้ชื่อเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ใช้ตัวย่อ หจช.)

ตัวอย่าง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, .6 . 1/1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงยุติธรรม เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ์ 2452 - 1 ตุลาคม 2461).

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, .. 5 กษ 42 แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ แผนที่มณฑลกรุงเก่าประกอบรายงานผู้ช่วยข้าหลวงเกษตรจัดการที่ดิน ร.. 121 (.. 2445).

รูปแบบ

สําหรับการอ้างอิงเอกสารทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในหอจดหมายเหตุให้ใช้วิธีการอ้างอิงของ

เอกสารประเภทนั้น ๆ และหากมีข้อมูลเพิ่มเติม ให้ใส่ข้อมูลดังกล่าวในเครื่องหมายวงเล็บ (...) ตอนท้าย

ตัวอย่าง

ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไชย’, ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 33 (11 พฤศจิกายน 2456).

ราชกิจจานุเบกษา แผ่น 19 เล่ม 6 (11 สิงหาคม ร.. 108 (.. 2432)).

ประกาศพระราชบัญญัติเรื่องผัวขายเมียบิดามารดาขายบุตร <https://vajirayana.org/ประชุมประกาศรัชกาลที่--ภาค-/๒๗๘-ประกาศพระราชบัญญัติเรื่องผัวขายเมียบิดามารดาขายบุตร> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

อัคคัญญสูตร’, ใน พระไตรปิฎก เล่มที่ 11 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 3 ทีฆนิกาย ปาฎิกาวรรค, <https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=11&siri=4> สืบค้นเมื่อ 19 กันยายน 2563.

พระวรเวทย์พิสิฐ, วรเวทย์นิพนธ์ (ศิวพร 2503) 16.

 1. เอกสารปฐมภูมิภาษาต่างประเทศ

24.1 เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ

24.1.1 สนธิสัญญาระดับภูมิภาคและสนธิสัญญาในกลุ่มสหภาพยุโรป

รูปแบบ

ชื่อสนธิสัญญา (ชื่อย่อ)

ตัวอย่าง

EC Treaty (Treaty of Rome, as amended) art 3b.

Treaty on European Union (Maastricht Treaty) art G5.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights, as amended) (ECHR) art 3.

24.1.2 สนธิสัญญาพหุภาคี

รูปแบบ

ชื่อสนธิสัญญา/(วัน/เดือน/ปีที่มีมติรับ,/วัน/เดือน/ปีที่มีผลใช้บังคับ)/เลขที่สนธิสัญญา/ระบบ UNTS, CTS หรือ LNTS

ตัวอย่าง

African Charter on Human and Peoples’ Rights (adopted 27 June 1981, entered into force 21 October 1986) (1982) 21 ILM 58 (African Charter).

International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR).

Universal Declaration of Human Rights (adopted 10 December 1948 UNGA Res 217 A (III) (UDHR) art 5.

Slavery Convention (adopted 25 September 1926, entered into force 9 March 1927) 60 LNTS 253.

24.1.3 สนธิสัญญาทวิภาคี

รูปแบบ

ชื่อสนธิสัญญา/(ชื่อคู่ภาคี)/(วัน/เดือน/ปีที่มีมติรับ,/วัน/เดือน/ปีที่มีผลใช้บังคับ)/เลขที่สนธิสัญญา/ระบบ UNTS, CTS หรือ LNTS

ตัวอย่าง

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees ( Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967) (France–Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303.

24.1.4 ชื่อความตกลงของ GATT/ WTO

รูปแบบ

ชื่อความตกลง/(วัน/เดือน/ปีที่ลงนาม)/เลขที่เอกสาร

ตัวอย่าง

Agreement on Agriculture (15 April 1994) LT/UR/A-1A/2.

24.2 เอกสารองค์การระหว่างประเทศ

24.2.1 เอกสารขององค์การสหประชาชาติ

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ/เลขมติ/(วัน/เดือน/ปีที่มีมติ)/สมัยที่มีมติ

ตัวอย่าง

UNGA Res 2621 (1970) GAOR 25th Session Supp 16, 10.

UNSC Res 770 (1992) SCOR Resolutions and Decisions 24.

UNSC Res 1373 (28 September 2001) UN Doc S/RES/1373.

รูปแบบ

ชื่อหน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ/‘ชื่อเอกสาร’/(ปี)/เลขที่เอกสาร

ตัวอย่าง

UNGA ‘Report of the Secretary-General 65/190’ (2001) UN Doc A/56/190.

Report of the Secretary-General, ‘Rape and Abuse of Women in the Territory of the Former Yugoslavia’ (1994) UN Doc E/CN.4/1994/5.

UNCHR ‘Report of the Working Group on Arbitrary Detention’ (21 January 1992) UN Doc E/CN.4/1992/20.

24.2.2 เอกสารของ UN Human Rights Treaty Bodies

รูปแบบ

ชื่อคณะกรรมการ/‘ชื่อเอกสาร’/(วัน/เดือน/ปี)/เลขที่เอกสาร

ตัวอย่าง

UNCHR ‘General Comment 18’ in ‘Note by the Secretariat, Compilation of General Comments and General Recommendations adopted by Human Rights Treaty Bodies’ (1994) UN Doc HRI/GEN/1/Rev.1.

UNCHR ‘Comment on Egypt’s Second Periodic Report on Implementation of the ICCPR’ (9 December 1993) UN Doc CCPR/C/79/Add.23.

UN Committee for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, ‘General Recommendation No 19’ in ‘Note by the Secretariat, Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies’ (29 July 1994) UN Doc HRI/GEN/1/Rev.1.

รูปแบบ

ชื่อคําตัดสิน/(ปี)/แหล่งที่สืบค้น

ตัวอย่าง

Barbato v Uruguay (1982) 2 Selected Decisions of the Human Rights Committee 112.

24.3 คําตัดสินระหว่างประเทศ

24.3.1 คําตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

รูปแบบ

ชื่อคดี/(คู่ความ)/(ประเภทเอกสาร)/[ปี]/ICJ Report

ตัวอย่าง

Corfu Channel Case (UK v Albania) (Merits) [1949] ICJ Rep 4.

Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) [1990] ICJ Rep 92.

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http:// www. icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> accessed 21 July 2005 [139]–[142].

Aerial Incident of July 27 1955 Case (Israel v Bulgaria) ICJ Pleadings 530.

Case Concerning the Factory at Chorzów (Germany v Poland) (Merits) PCIJ Rep.

24.3.2 คําตัดสินของ Court of Justice of the European Union หรือความเห็นของ Advocate General

24.3.2.1 คําตัดสินของ Court of Justice of the European Union

รูปแบบ

เลขคดี/ชื่อคดี/[ปี]/Report abbreviation/หน้าแรก

ตัวอย่าง

Case 240/83 Procureur de la République v ADBHU [1985] ECR 531.

Joined Cases C– 430 and 431/ 93 Jereon van Schijndel v Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten [1995] ECR I–4705.

Case T–344/99 Arne Mathisen AS v Council [2002] ECR II–2905.

24.3.2.2 ความเห็นของ Advocate General

รูปแบบ

เลขคดี/ชื่อคดี/[ปี]/Report abbreviation/หน้าแรก,/ความเห็นของ/ชื่อ Advocate General

ตัวอย่าง

Case C–411/05 Palacios de la Villa v Cortefiel Servicios SA [2007] ECR I–8531, Opinion of AG Mazák, paras 79–100.

24.3.3 คําตัดสินของ European Court of Human Rights

รูปแบบ

ชื่อคดี/App no/(ชื่อศาล,/วัน/เดือน/ปี)

ตัวอย่าง

Balogh v Hungary App no 47940/99 (ECtHR, 20 July 2004).

24.3.4 คําตัดสินระหว่างประเทศจากแหล่งอื่น ๆ

รูปแบบ

ชื่อคดี/(คู่ความ)/(ประเภทเอกสาร)/(ปี)/ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่สืบค้น เช่น International Law Report (ILR) หรือแหล่งเอกสารที่รวบรวมคําตัดสินระหว่างประเทศ

ตัวอย่าง

Delimitation of the Continental Shelf (UK v France) (1979) 54 ILR 6.

Rainbow Warrior (New Zealand v France) (Arbitration Tribunal) (1990) 82 ILR 499.

Steiner and Gross v Polish State (1927–28) 4 Annual Digest Public International Law 291.

Dolan (1955) 4 ICLQ 629.

/M/V ‘Saiga’ (No. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v Guinea) (Provisional Measures, Order of 11 March 1998, Sep. Op. Laing) ITLOS Reports 1998, 46.

Swedish Anti-Dumping Duties (1955) GATT BISD 3S/81, 82.

Canada (Case No 2145) (3 July 2001) Report of the Committee on Freedom of Association No 327 (Vol LXXXV 2002 Series B No 1).

North Atlantic Coast Fisheries Case (GB v USA) (1910) Scott Hague Court Rep 141.

Alabama Claims Arbitration (1872) 1 Moore Intl Arbitrations 495.

Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants, Advisory Opinion OC-18, Inter-American Court of Human Rights Series A No 18 (17 September 2003).

Blake Case (Interpretation of Reparations Judgment (Article 67 American Convention on Human Rights) Inter-American Court of Human Rights Series C No 57 (1 October 1999).

24.4 Soft law

รูปแบบ

ชื่อกฎหมาย

ตัวอย่าง

UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions 2007 para 65 at 119.

24.5 กฎหมายภายในของต่างประเทศ

รูปแบบ

ให้อ้างอิงตามรูปแบบของประเทศนั้น ๆ หากไม่มีรูปแบบของประเทศนั้น ๆ กําหนดไว้ชัดเจน ให้ใสชื่อกฎหมายที่อ้างอิง ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของผู้เขียนว่าจะมีการแปลชื่อกฎหมายเป็นภาษาที่ใช้ในงานเขียนหรือถอดเสียงชื่อกฎหมายเป็นคําอ่านภาษาที่ใช้ในงานเขียน โดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [...]

ตัวอย่าง

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes article 89.

UCC (AM. LAW COMM’N 2010) §9-109.

Ley 1676/2013 Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre. garantías mobiliarias article 1.

Burberlijk Wetboek article 3.237.

Crown Debts Act 1801.

24.6 คําพิพากษา คําวินิจฉัย หรือคําสั่งของศาลในต่างประเทศ

รูปแบบ

ให้อ้างอิงตามรูปแบบของประเทศนั้น ๆ หากไม่มีรูปแบบของประเทศนั้น ๆ กําหนดไว้ชัดเจน ให้ระบุรายละเอียดเท่าที่ทราบ เช่น ชื่อศาล ชื่อคู่ความ วันเดือนปีที่ตัดสิน เลขคดี

ตัวอย่าง

Price Waterhouse v. Hopkins 490 U.S. 228 (1989).

Indulge Food Pte Ltd v Torbi Marashi Bahram [2008] SGHC 143.

Corr v IBC Vehicles Ltd [2008] UKHL 13, [2008] 1 AC 884.

Taiwan Supreme Court decision 95 Tai-shang Judgment (2006).

 1. เอกสารอื่น ๆ

รูปแบบ

ชื่อและสกุลผู้แต่ง,/‘ชื่อเอกสาร’/(ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง).