จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงาน

จริยธรรมของผู้แต่ง

1. ผู้แต่งต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมาเป็นผลงานของผู้แต่งแต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นผลงานของผู้แต่งและผู้แต่งร่วมตามที่ระบุไว้จริง

2. ผู้แต่งต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมาเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์และไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

3. ผู้แต่งต้องรับรองว่าผู้แต่งจะไม่ถอนผลงานจากการรับพิจารณาตีพิมพ์ หรือส่งผลงานเดียวกันนี้ไปตีพิมพ์ในวารสารอื่นภายใน 90 วัน นับจากวันที่โครงการวารสารนิติศาสตร์ได้รับบทความจากผู้แต่ง

4. ไม่ว่าในกรณีใดหรือในเวลาใด หากผลงานของผู้แต่งอยู่ระหว่างหรือผ่านขั้นตอนการประเมินผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แต่งมีความประสงค์จะถอนผลงานจากการรับพิจารณาตีพิมพ์ ผู้แต่งตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการวารสารนิติศาสตร์เป็นจำนวนเงินเท่ากับเงินสมนาคุณแก่ผู้ประเมินผลงาน โดยโครงการวารสารนิติศาสตร์จะได้จัดส่งผลการประเมินผลงานให้ผู้แต่งทราบ เมื่อการประเมินแล้วเสร็จ

5. ผู้แต่งเป็นผู้รับรองความถูกต้องของผลงาน

จริยธรรมของบรรณาธิการ

1.  บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพืมพ์

2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แต่งหรือผู้ประเมินแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาประเมินบทความ

3. บรรณาธิการต้องตัดสินใจคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินแล้ว

4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้แต่ง

จริยธรรมของผู้ประเมิน

1. ผู้ประเมินมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพืมพ์

2. ผู้ประเมินต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แต่งหรือผู้ประเมินแก่บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาประเมินบทความ

3. ผู้ประเมินต้องประเมินบทความโดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของตนด้วยความระมัดระวังและเต็มตามศักยภาพ

4. ผู้ประเมินต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้แต่ง