การรับรองการสมรสของคนเพศเดียวกันที่กระทำในต่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • รัชนีกร ลาภวณิชชา พรหมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คำสำคัญ:

การสมรสของคนเพศเดียวกัน, การรับรองผลของการสมรสของคนเพศเดียวกัน, ความสงบเรียบร้อยในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว, หุ้นส่วนชีวิต, คู่ชีวิต

บทคัดย่อ

การสมรสของคนเพศเดียวกันเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ แต่เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย หากเรามีกฎหมายบัญญัติชัดเจนในเรื่องนี้ย่อมต้องแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ ให้สอดคล้อง ส่งผลให้การรับรองผลการสมรสของคนเพศเดียวกันที่ทำในต่างประเทศจะไม่ยุ่งยากเพราะมีสถาบันให้เทียบเคียง หากประเทศไทยยอมรับการจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิต ก็ยังมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายให้รองรับสถานะใหม่นี้เช่นกัน แต่การยอมรับการสมรสของคนเพศเดียวกันที่ทำในต่างประเทศอาจจะมีข้อจำกัดเฉพาะบางกรณี เพราะการจดทะเบียนนี้ยังมิใช่สถาบันสมรส จึงไม่สามารถเทียบได้กับการรับรองผลของการสมรสที่ทำในต่างประเทศระหว่างชายและหญิง แต่อาจเทียบได้กับลักษณะสัญญา  อย่างไรก็ดี ถ้ารัฐไม่ตรากฎหมายรองรับการก่อตั้งครอบครัวของคนเพศเดียวกันเสียเลย การยอมรับผลของการสมรสเช่นว่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับคำพิพากษาศาลเท่านั้น ซึ่งผลอาจแตกต่างกันในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแห่งคดี รัฐจึงสมควรคำนึงถึงเรื่องของความแน่นอนทางกฎหมายด้วย    

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-27