เผยแพร่แล้ว: 2019-09-12

บทบาทนางวิสาขาในการบำรุงพระพุทธศาสนา

น้อย งอกวงษ์, พระเดชขจร ขนฺติธโร

1-17

ภูมิวิลาสินี : เครื่องเตือนใจให้สังคมอยู่ในพุทธโอวาท

พระกฤษณุ ปญฺญาวชิโร (กาแก้วมิตรมาร), ภัณฑิลา น้อยเจริญ, คิด วรุณดี

18-37

ปรัชญาและความคิดทางการเมืองยุคโบราณ

เกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

38-50

พระพุทธศาสนากับสังคมล้านช้าง

พระครูภัทรสิริวุฒิ (วิทยา สิริภทฺโท) เที่ยงธรรม

51-67

วิเคราะห์พฤติกรรมที่พึงประสงค์เชิงพุทธในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพระนิสิต วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย

พระคงเดช สุจิตฺโต พันเทศ, พระราเชนทร์ วิสารโท, รศ.ดร., พระครูจิรธรรมธัช รศ.ดร.

68-78