Image of safety Management in Religious Places

Main Article Content

ก้องภพ เอี่ยมสมบูรณ์
กรรณิกา กุกุดเรือ

Abstract

The purposes of this research were to: 1) study the image of safety management in religious places 2) compare the image of safety management in religious places classified by personal data 3) study personal information affected the image of safety management in religious places Study personal information affected the image of safety management in religi-ous places of 400 samples The statistic used were percentage, mewns, standard deviation, multiple regression and independent t-test and F-test.

Article Details

Section
Research Article

References

จิรายุทธ์ สนดา (2559). ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและการรับรู้การประชาสัมพันธ์ทาการตลาด
ที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดจันทบุรี. ค้นคว้าอิสระปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จุฑามาส กันตพลธิติมา (2560). ภาพลักษณ์และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยาจังหวัด
ชลบุรีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อการกลับมาเยือนซ้ำ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต. สาขาการจัดการการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

ชมชนม์ ทัสสะ (2560). ภาพลักษณ์ของตำรวจปัจจุบันในสายตาของประชาชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชลนที ราชรุจิทอง (2560). ภาพลักษณ์องค์กรคุณภาพบริการและส่วนประสมทางการตลาด 7P’sที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลมและดิเอ็มโพเรี่ยม. ค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหา
บัณฑิต. สาขาการจัดการทั่วไป. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ดวงฤดี อุทัยหอม และ สิทธิเสกข์ พิมพ์ธนะพูนพร (2558, 26 มิถุนายน). “ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นกับความภักดีต่อการใช้บริการตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลวอลโว่ของลูกค้า
ในเขตจังหวัดภาคใต้,” วารสารการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ.(ครั้งที่ 6) : หน้า 1031.

ธัญชนก คล้ายสังข์ (2554). ภาพลักษณ์ความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อสามชุกตลาดร้อยปีจังหวัด
สุพรรณบุรี. สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาการจัดการ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นันทมน ไชยโคตร (2557). ภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดี
ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตบางแค. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปรัชญาคม ล้วนรัตน์ (2554). ภาพลักษณ์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่มีผลต่อความไว้วางใจ
และพฤติกรรมของบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการตลาด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ปุริมพัฒน์ ธนาพันธ์สิริ (2559). การจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยว
ของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. [ออนไลน์] (2554). ผลการค้นหาภาพลักษณ์. เข้าถึงได้ จาก :
http://www.royin.go.th/dictionary/. (19 มกราคม 2562).

สัมฤทธิ์ จำนงค์ (2559). ภาพลักษณ์องค์กรและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร. ค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ.

สิงหนาท เอียดจุ้ย (2558). ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัด
สงขลา. สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

สำนักงานกิจการยุติธรรม (2560). แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2561.
กรุงเทพฯ : กรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ.

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (2559). “การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของศาสน
สถาน,” ใน ปริญญา ชูแก้ว.บรรณาธิการ. คู่มือการดูแลศาสนสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน). หน้า 245.

อรนิษฐ์ แสงทองสุข (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานใน
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วิจัยทุนอุดหนุน. สาขาการจัดการ.มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล และคณะ (2561, พฤษภาคม - สิงหาคม). “ผลกระทบของการพนันในงานวัด
ที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันและแนวทางการส่งเสริมการรู้เท่าทันสถานการณ์การพนันสำหรับเยาวชนไทย,”
วารสารมุนษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปบัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่11 (ฉบับที่ 2) : หน้า 3.