Policy Recommendations on the Use of Private Prisons to Solve Prison Overflowing Inmates

Main Article Content

เขมชยุตม์ โภคินจารุเสถียร

Abstract

The study of the "Policy Recommendations on the Use of Private Prisons to Solve Prison Overflowing Inmates" is a qualitative research by using the data collection method which is Documentary Research and Focus Group and In-depth Interviews. Educational objectives To know the problem, guidelines, or measures to solve the problem of overflowing inmates in Thailand by using private prisons To know the type of private prison that is suitable for Thailand And to make a policy proposal The use of private prisons in solving the problems of overflowing inmates.


            The results of the study found that the inmates overflowing prison problems by using private prisons There is a possibility But the whole system must be amended in the justice system to be able to solve the problems of inmates overflowing the prison sustainably. There are 3 types of private prisons suitable for Thailand: Type 1, the government employs private administration. Except for the duty to control inmates in Type 2, the government allows the private sector to manage them all, and the Type 3 states allow private concessions. The Department of Corrections determines the types and characteristics of inmates to be controlled in all private prisons and operating systems. Must comply with Mandela requirements


          Suggestions from the research were that the problems of inmates overflowing the prison were urgently needed. Although the use of private prisons can solve the problem of overflowing inmates, it must also focus on other issues.


They must also work together to resolve this problem with other agencies in the justice system. Both the public and private sectors should therefore reform the departments in the system of justice. However, it should be proposed at the national level to be able to drive this matter until the above problems can be solved concretely and sustainably.

Article Details

Section
Research Article

References

กนิษฐา รักษ์แก้ว และธานี วรภัทร์. (2558). การบังคับโทษจำคุก : ศึกษากรณีการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการในเรือนจำ. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์., 1, สืบค้นจาก https://drive.google.com/file/d/0B0kFcT9UpL-mSUNYcHQzWDdJdzg/view

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. (2545). ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: หลักการและแนวคิด ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์:ทางเลือกใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

กิติพร วานิชขจร. (2544). แนวคิดในการให้เอกชนเข้ามาดำเนินกิจการเรือนจำ The Ideal For Privatization Prisons. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก http://digi.library.tu.ac.th/thesis/sw/0688/01ชื่อเรื่อง.pdf

จิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์. (2546). ทัศนะของผู้บริหารราชทัณฑ์ต่อแนวทางการดำเนินงานของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย Attitudes of the prison mangers on the way of the privatization of prisons in Thailand. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นจาก http://digi.library.tu.ac.th/thesis/sw/2399/01TITLE-TABLES.pdf

จุไรลักษณ์ เอี้ยวพันธ์, และ สาวิตรี วาระคำ. (2559). การวิเคราะห์การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชน(Public Private Partnership : PPP) (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.สืบค้นจาก http://library2.parliament.go.th/
ebook/content-ebspa/pbo-report3-2559.pdf

ชวนัสถ์ เจนการ. (2555). การแปรรูปกิจการของรัฐไปยังภาคเอกชน (Privatization) โอกาสหรือความเสี่ยงในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย. ยุติธรรมคู่ขนาน, 7(1), 25-37. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2561, จาก https://thaijustice.files.wordpress.com/2012/07/yutitham-8-book-55new-year7no11.pdf

ชำนาญ คงรอด. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำและทัณฑสถานเขต 8 กรมราชทัณฑ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชาย โพธิสิตา. (2550). ศาสตร์ และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

ณิศวดี กิตติภูมิชัย. (2549). พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479: ศึกษากรณีการดำเนินกิจการเรือนจำเอกชน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. (2553). การศึกษานโยบายสาธารณะของไทย : กรณีศึกษานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ใน เสน่ห์ จุ้ยโต (บ.ก.), นโยบายสาธารณะ (น. 8-12). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ธนพัฒน์ จันทรปรรณิก. (2542) ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ: ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำพิเศษธนบุรี (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

นคร วัลลิภากร .(2549). การแปรรูปเรือนจำในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

นคร วัลลิภากร. (2555). การแปรรูปเรือนจำในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

นัทธี จิตสว่าง. (2014). นักโทษล้นคุกกับมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยไม่ใช้เรือนจำ., จาก https://www.gotoknow.org/posts/497865

นุชนารถ วิเศษศิริ. ( 2545). แนวทางในการดำเนินการเรือนจำอุตสาหกรรมในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ปรีชญาณ์ นักฟ้อน. (2556). การดำเนินนโยบายการบาบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำของไทย. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16, 298-309.

พรพิตร นรภูมิพิภัชน์.( 2548). การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเรือนจำเอกชน มาใช้ควบคุมผู้ต้องขังระหว่างฯ ในประเทศไทย (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม.

ภูรัช นันทเขตวงศ์. (2549). การแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการ ศึกษากรณี ความรับผิดทางอาญา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์. (2560). แนวความคิดเกี่ยวกับเรือนจำเอกชน. ชมรม เครือข่าย บริษัท เรือนจำเอกชน., จาก https://www.gotoknow.org/posts/628004

วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์. (2559). โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด (Rehabilitation programs). จาก https://www.gotoknow.org/posts/612516

วิโรจน์ ทูคำมี. (2545). เรือนจำเอกชน : ศึกษาความเป็นไปได้ของการบริหารจัดการเรือนจำเอกชนเพื่อแก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำของไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

วุฒิ จารุวัชรวรรณ. (2552). มาตรการควบคุมตัวผู้ต้องขัง ระหว่างสอบสวนและระหว่างพิจารณา : ศึกษาเฉพาะกรณีการนำเรือนจำเอกชนมาใช้. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, และทองใหญ่ อัยยะวรากูล. (2558). แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดของประเทศไทย Guideline for Throughcare model of Thailand. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 8(3), 89-113.

สมรักษ์ รักษาทรัพย์. ( 2549). การแปรรูปเรือนจำของประเทศไทย. วารสารรามคำแหง, 23 (ฉบับพิเศษ), 112-122.

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์. (2560). คู่มือการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด. กรุงเทพฯ: กระทรวงยุติธรรม.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง. (ม.ป.ป.). การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556, จาก http://www.ppp.sepo.go.th/assets/document/file/slide.pdf

สิริลักษณ์ ชาแท่น. (2553). แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สามในจังหวัดนราธิวาส. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สืบวงศ์ พิทักษ์ธรรม. (2554). แนวทางการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังคดีความมั่นคง. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุรชัย ยิ่งยงวรชัย. (2556). การนำเรือนจำเอกชนมาใช้คุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างพิจารณาคดี.(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Austin, James., & Coventry, Garry. (2001). Emerging Issues on Privatized Prisons. Monograph, National Council on Crime and Delinquency. USA: Bureau of Justice Assistance.

Hinkes-Jones, Llewellyn. (2013). Privatized Prisons: A Human Marketplace. The Los Angeles Review of Books Retrieved from https://lareviewofbooks.org/article/privatized-prisons-a-human-marketplace/#!

Mercadal, Gertrudis. (2014). Prison Privation in the United States: A New Strategy for Racial Control (Doctor of Philosophy, the Faculty of Dorothy F. Schmidt College of Arts and
Sciences, Florida Atlantic University,USA). Retrieved from https://fau.digital.flvc.org/islandora/object/fau%3A13688/datastream/OBJ/view/Prison_privatization_in_the_United_States__a_new_strategy_for_racial_control.pdf

Morris, J. C. (2007). “Government and market pathologies of privatization: The Case of Prison Privatization.” Politics and Policy. Vol. 35, No. 2, pp. 318-341.

Savas, E. S. (2000). Privatization and Public Private Partnerships. New York: Chatham House.