ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

Main Article Content

เพ็ญศิริ สมารักษ์
นันทภัค บุรขจรกุล
เปรมปรีดา ทองลา

บทคัดย่อ

           บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในตำบลบางสระเก้า จำนวน 262 ครัวเรือน และผู้นำชุมชน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การท่องเที่ยวทำให้มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการด้านการท่องเที่ยว รองลงมาคือ การท่องเที่ยวทำให้คนในชุมชนมีงานทำมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว มีผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดปัญหาราคาสินค้าและค่าครองชีพในชุมชนท้องถิ่นสูงขึ้น รองลงมาคือ การท่องเที่ยวทำให้คนในชุมชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และผลการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว คือ สินค้าและบริการของชุมชนมีราคาสูงขึ้น การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ทั่วถึง และรายได้จากการท่องเที่ยวไม่แน่นอน ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหา คือ 1) การควบคุมราคาสินค้าและบริการ และกำหนดให้ร้านค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน 2) การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) การจัดตั้งร้านค้าชุมชนหรือศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 4) การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของชุมชน และ 5) การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2559). ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

เกวลิน หนูสุทธิ์. (2559). การจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนในหมู่บ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ณัฏฐพัชร มณีโรจน์. (2560). การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน. วิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ. 13 (กุมภาพันธ์) : 25-46.

ธงชัย ศรีเบญจโชติ และคณะ. (2558). การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี. เอกสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ธมกร ธาราศรีสุทธิ. (2555). แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา. ร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก. 30 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) : 98-116.

นพรัตน์ พบลาภ และคณะ. (2551). ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร. เอกสารวิจัย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร.

พันธ์เทวัช ยังดี, ศิริวรรณ กวงเพ้ง และสมมาตร ผลเกิด. (2558). การศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจชุมชนรอบปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์. รมยสาร. 13 (มีนาคม) : 123-135.

ศรันยา พรมจิโน, ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และอนุภาค เสาร์เสาวภาคย์. (2558). ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2562). มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวคาดช่วยหนุนรายได้ตลาดไทยเที่ยวไทย. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/ z3024.aspx. 10 ตุลาคม 2562.

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน. (2562). ท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสู่ความยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจฐานราก ส่วนเศรษฐกิจฐานราก.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดจันทบุรี. (2564). สถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ปี 2562. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : https://chanthaburi.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=777. 26 กันยายน 2564.