วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-17

คุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มฐานรากจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด

พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร, ธัญญาณี นิยมกิจ, ศตวรรษ ทิพโสต, วิฆเนศวร ฑะกอง, สุทธินันท์ โสตวิถี

118-127

แนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์

ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, วาสนา ดวงดี

128-138

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร

วาสนา ดวงดี, ภานุพงศ์ นิลตะโก, อธิยุต ทัตตมนัส, ธีระ เทียนรุ่งไพศาล

139-149

การปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินต่อการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

อธิยุต ทัตตมนัส, ภานุพงศ์ นิลตะโก, วาสนา ดวงดี, พิรานันท์ จันทวิโรจน์

150-158