ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร

Main Article Content

วาสนา ดวงดี
ภานุพงศ์ นิลตะโก
อธิยุต ทัตตมนัส
ธีระ เทียนรุ่งไพศาล

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและจัดลำดับความสำคัญด้านคุณลักษณะของบ้าน ด้านทำเลที่ตั้ง ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริการ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนในหมู่บ้านจัดสรร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้ข้อคำถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา ศึกษาลักษณะการกระจายของข้อมูล ในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิจัยครั้งนี้ทำการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุ่มปัจจัยที่สัมพันธ์กันให้เป็นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการบริการ (́́́ gif.latex?\bar{x} = 3.59, S.D. = 1.093) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรรมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบ้าน (gif.latex?\bar{x} = 3.92, S.D. = 0.877) ซึ่งมีค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.398 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัมพล เครือวัฒนเวช. (2556). การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล ของโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

ฉัตรชัย นาถ้ำพลอย. (2561). การบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ. (2561). การกระจายเชิงพื้นที่ของหมู่บ้านจัดสรรภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา เขตหนองจอก. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 17(2), 117-135.

ณัฐวดี อุณยะวงศ์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559) ความสัมพันธ์ของลักษณะประชากรศาสตร์ และส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. Veridian E –Journal, ปีที่ 9(3), 1221-1241.

นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร. (2564). ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยกทม.-ปริมณฑล.(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก:

http://www.housingbiz.org/news-detail-TH/newsclipping%2016%20july%202021(วันที่ค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564)

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร. (2564). สำรวจตลาดอสังหาฯ กลางมรสุมโควิด-19. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก:

https://advicecenter.kkpfg.com/th/money-lifestyle/money/economic-trend/covid-19-impact-on-real-estate (วันที่ค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564)

ธวัช เขมธร. (2552). การบริการหลังการขายที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยบ้านจัดสรร กรณีศึกษา บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

บุญชัย สกุลโชติกโร และ สุชนนี เมธิโยธิน. (2558). ปัจจยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภค ในอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี: กรณีศึกษา บริษัทแกรนด์ เซ็นทรัลปาร์ค จำกัด. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พัชรา กลิ่นชวนชื่น. (2564). ธุรกิจที่อยู่อาศัยต่างจังหวัด (6 จังหวัดหลัก). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก:

https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/Real-Estate/housing-in-upcountry/IO/io-Housing-in-Upcountry-21 (วันที่ค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564)

พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร. (2551). การพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเขตลาดกระบัง. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วีณา ถิระโสภณ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2540). คุณภาพชีวิตอยู่ที่ใคร.(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก:

https://www.matichon.co.th/columnists/news_2530804

Bylund, E. (1960). Theoretical Consideration Regarding the Distribution of Settlements in Inner North Sweden. Geografica anoler, 42(4), 225-231.

Christaller, W. (1933). Central Place Theory by Walter Christaller. Available:

https://planningtank.com/settlement-geography/central-place-theory-walter-christaller. (Access

date July 3, 2021)

Most read articles by the same author(s)