การปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินต่อการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

Main Article Content

อธิยุต ทัตตมนัส
ภานุพงศ์ นิลตะโก
วาสนา ดวงดี
พิรานันท์ จันทวิโรจน์

บทคัดย่อ

           งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สิน 2) ศึกษาวิธีแก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 3) เสนอแนะวิธีแก้ไขและมาตรการปรับตัวของธุรกิจการประเมินราคาทรัพย์สินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


            กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งหมด 79 บริษัท โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตร Taro Yamane กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.1 นำไปสู่การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบริษัทประเมินราคาทรัพย์สิน 45 บริษัท ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 1 คน/บริษัท 2) พนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน 1 คน/บริษัท ซึ่งเป็นการใช้วิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยวิเคราะห์เพื่อสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ


            จากผลการวิจัยบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบมีการแก้ปัญหาดังนี้ ควรปรับวิถีการทำงานโดยให้บุคลากรทำงานที่บ้านมากกว่าทำงานที่บริษัทหรือปรับลดเงินเดือนพนักงานเพื่อไม่ให้รายจ่ายของบริษัทสูงเกินกว่ารายได้จนเกิดความจำเป็น และควรปรับลดค่าบริการของงานเพื่อให้ปริมาณงานคงที่แต่รายได้อาจลดลง โดยแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินควรดำเนินการดังนี้ 1) เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่อาจไปรับข้อมูลโดยตรงไม่ได้ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นการรับข้อมูลแบบทางออนไลน์แทน 2) เมื่อไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ควรต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการเดินทางที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ว่าจ้างในเรื่องที่ไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เข้าได้ ทางบริษัทจึงต้องชะลองานไว้เนื่องจากไม่สามารถทำได้โดยทันทีต้องติดต่อบุคคลที่มีความสามารถที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบแทน 3) เมื่อไม่สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ควรต้องแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างและสถาบันการเงินในเรื่องที่ไม่สามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ โดยอาจชะลอการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ หรืออ้างอิงจากเอกสารจากผู้ว่าจ้างในกรณีที่สามารถรับความเสี่ยงได้ 4) เมื่อเกิดการส่งงานล่าช้าควรแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้เกิดความเข้าใจว่าในสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถส่งงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. (2563). COVID-19 ทำตลาดอสังหาฯ ไตรมาสแรกชะลอตัว คอนโดฯ แนวโน้มเสี่ยง ทาวน์เฮ้าส์เทรนด์ ใหม่หลังจบวิกฤติ. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2563, https://www.marketingoops.com/news/biz-news/covid19-slows-down-real-estate-first-quarter.

ไพโรจน์ ซึงศิลป์. (2538). หลักการประเมินราคาทรัพย์สิน. กรุงเทพมหานคร: ศุธาศิน.

ดำริห์ พัฒนะอเนก. (2552). การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 และ 2551. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต. (2556). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ธีรธร ธาราไชย. (2551). วิกฤตการณ์การเงินโลก 2008 : ผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย วารสารธนาคารอาคาร สงเคราะห์. ฉบับที่ 55 (ต.ค.-ธ.ค. 51) : หน้า 50 – 53.

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด. (2563). เปิดผลสำรวจความต้องการซื้ออสังหาฯในช่วง covid-19 ภาคอสัง หาฯ ยังมีความหวังอยู่หรือไม่. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2563,

https://www.terrabkk.com/articles/197997/เปิดผลสำรวจความต้องการซื้ออสังหาฯในช่วง-covid-19-ภาคอสังหาฯยังมีความหวังอยู่หรือไม่.

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2563). COVID-19 กระทบอสังหาฯไทยรุนแรง. (ออนไลน์). สืบค้น

เมื่อ 2 สิงหาคม 2563, https://www.reic.or.th/News/RealEstate.

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2563). REIC เผย COVID-19 ส่งผลไตรมาสแรกที่อยู่อาศัยเปิดขาย ใหม่ลดลง 30% YoY ใกล้เคียงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2563, https://www.reic.or.th/Research/Index/236.

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย. (2563). มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2563, https://www.tva.or.th.

สัมมา คีตสิน. (2563). อสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์ COVID-19. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2563,

https://www.prop2morrow.com/2020/04/24/อสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์-covid-19.

อัศวิทย์ อินทร์น้อย. (2562). การพัฒนารูปแบบภาวะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.

Most read articles by the same author(s)