การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์
ศิริประภา แจ้งกรณ์

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญในครั้งนี้ คือผู้จัดการฝ่ายในแผนกต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม และซ่อมบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จำนวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์เนื้อหา


             ผลการวิจัย พบว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรแบบแบ่งตามหน้าที่/ การบริหารจัดการขั้นตอนการทำงาน (2) การลดต้นทุนการผลิตทางด้านวัตถุดิบ/ ลดต้นทุนค่าจ้างของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน/ ปรับรูปแบบการผลิตแบบลีน (3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ด้วยการเพิ่มคุณค่าในงาน/การเพิ่มปริมาณงาน/ การหมุนเวียนเปลี่ยน (4) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์/ สร้างวัฒนธรรมทีม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เกสรา บุญครอบ และภัทรนันท สุรชาตรี. (2565). การพัฒนาบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ บริษัทมิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. 24 (พฤษภาคม-สิงหาคม): 51-62.

กิตติทัช เขียวฉะอ้อน. (2560). การทำงานเป็นทีมสู่การเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี.11 (มกราคม-เมษายน): 355-370.

จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์. (2562). แนวทางการเพิ่มคุณค่างานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเจนเนอเรชั่นวาย โรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูเก็ต. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 1 (มกราคม – มิถุนายน): 12-22.

เฉลิมชัย อุทการ. (2566). ผลกระทบของการพัฒนาความรู้ที่ต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักวิชาการพัสดุสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 15 (มกราคม-มีนาคม): 54-64.

พงษ์สิทธิ์ พิริ, วิวัฒน์ เพชรศรี และสุนิตย์ตา เย็นทั่ว. (2564). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการจัดตกแต่งสถานที่เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว.วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 15 (1): 88-98.

พสินีสุนันท์ ทรัพย์อดิเรก. (2560). อิทธิพลของการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรแบบลำดับขั้น (Hierarchy Culture) ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ ศวิษฐ์ ศรีเบญจภานนท์. (2564). การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าของกระบวนการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้า ด้วยเทคนิค Operation Analysis(กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์. วารสารบริหารธุรกิจและภาษา. 9 (กรกฎาคม – ธันวาคม): 64-77.

สโรชา ศิลป์พิทักษ์สกุล. (2561). การรับรู้การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของแรงงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบันฑิต.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมชาย เปรียงพรม. (2564). การหาแนวทางการลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังด้วยการหาปริมาณการสั่งที่เหมาะสมกรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ชนิดกล่อง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 13 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 175-188.

สุธาริณี วงค์ใหญ์. (2563). การพัฒนาองค์การและการมีส่วนร่วมในงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

อัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์. (2566). การพัฒนาองค์กรด้วยเป้าหมายหลักของการบริหารการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 17 (1): 99-109

อัคริมา เชียงอารีย์. (2565). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรของพนักงานกลุ่มสายการบินในประเทศไทยภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโคโรน่าไวรัส. วิทยานิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล.

อาณัติ สุนทรหุต. (2562). การลดรอบเวลาการผลิตโดยใช้แนวคิดลีน กรณีศึกษา บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น.

John, G. and Sak, A. M. (2001). Organizational behavior: Understanding and managing life at work. (5th edition). Toronto: Addison Wesley Longman.

Society for Human Resource Management. (2005). The Essentials of Managing Change and Transition. Boston: Harvard Business School Press.