วารสารวิจัยรำไพพรรณี  ปีที่ 18  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-01

การจำลองเสียงเครื่องดนตรีไทยเพื่อการประพันธ์เพลงร่วมสมัย : กรณีศึกษาบทเพลง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิสุทธิ์ การบุญ, นวรัตน์ นักเสียง, กฤติเดช อารมย์อุ่น, ศุภศิระ ทวิชัย, รัชชานนท์ ยิ้มระยับ, วารินทร์ สุภาภรณ์

5-15

มาตรการทางกฎหมายและสังคมในการจัดการปัญหาคนกับช้างป่า: กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล, กุลปราณี กุลวิทิต, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, พรทิวา อาชีวะ, จิตรา ประดิษฐศิลป์

107-116

ผลการฝึกด้วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาที่บาดเจ็บข้อเข่า

ธิติพงษ์ สุขดี, กมลวรรณ เพชรศรี, จิราวัฒน์ ขจรศิลป์ , สบสันติ์ มหานิยม

159-165