การส่งเสริมทักษะอาชีพ เรื่อง การแปรรูปอาหาร ตามแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สำหรับผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์

Main Article Content

วนิฐา ปัญญาส่อง
รุ่งทิวา กองสอน

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ  1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะอาชีพ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สำหรับผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปรรูปอาหาร ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สำหรับผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์     (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เมี่ยนและม้ง ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) จำนวน 13 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปอาหาร , แบบวัดทักษะอาชีพ,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน คือค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติวิลคอกซัน    (The Wilcoxon Signed- Ranks Test)


            ผลการวิจัย พบว่า (1) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีทักษะอาชีพหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( gif.latex?\bar{x}= 18.15 , S.D.= 1.214) และก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน( gif.latex?\bar{x}= 9.85 , S.D.= 1.625 )  (2) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง แปรรูปอาหาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  ( gif.latex?\bar{x}= 22.23 , S.D.= 2.522)  และก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย     ( gif.latex?\bar{x}= 16.85 , S.D.= 4.180)  (3) ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อแนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาทั้ง 4 ด้าน ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มากที่สุด ( gif.latex?\bar{x}= 4.53 , S.D = 0.14)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมลฉัตร กล่อมอิ่ม.(2562).การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2).พิษณุโลก:รัตนสุวรรณการพิมพ์ 3

กมลวรรณ ตังธนกานนท์.(2557).การวัดและประเมินทักษะการปฏิบัติ(พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์.(2563).การประเมินการปฏิบัติ (พิมพ์ครังที่ 1).พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร

กระทรวงศึกษาธิการ.(2551).หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563, จาก http://academic.obec.go.th/images/document/1559878925_d_1.pdf

กระทรวงศึกษาธิการ.(2553).แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้(พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพมหานคร:ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

กระทรวงศึกษาธิการ.(2559).เอกสารสรุปรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(อช21002). สืบค้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 จาก shorturl.at/fzCFH.

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา.(2561).รายงานพันธกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา.งานวิชาการโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์).(2562).รายงานประจำปีการศึกษา 2562.พะเยา:โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)

ชนาธิป พรกุล.(2557).การสอนกระบวนการคิดทฤษฎีและการนำไปใช้(พิมพ์ครั้งที่3).กรุงเทพ:วี พริ้นท์(1991) จำกัด

ชมพู่ ยิ้มโต.(2550).การถนอมอาหาร (พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์

นุชลี อุปภัย.(2556).จิตวิทยาการศึกษา(พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพมหานคร:วี พริ้นท์(1991) จำกัด

ปรเมศวร์ วงศ์ชาชม.(2559).การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ กศ.ม.,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาสารคาม.

เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น.(2559).สะเต็มศึกษา.วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์),6(3),187-188

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2560).แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579(พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพมหานคร:พริกหวานกราฟฟิค จำกัด

พูนผล เล็กไม่น้อย.(2551).กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพึ่งตนเอง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา:ชุมชนเย้า บ้านปางค่าใต้ อำเภอปง.วิทยานิพนธ์ วท.ม.,มหาวิทยาลัยแม่โจ้,เชียงใหม่.

ไพศาล วรคำ.(2562).การวิจัยทางการศึกษา Educational Research(พิมพ์ครั้งที่ 10).มหาสารคาม: ตักสิลาการพิมพ์

ภานุเดช เพียรความสุข และคณะ.(2558).ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี.เอกสารวิจัยทุนสนับสนุนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.(2539).เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์(2559).เอกสารการสอนชุดวิชา เทคโนโลยีการถนอมและการแปรรูปอาหาร หน่วยที่ 1-7 (พิมพ์ครั้งที่ 3).นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา.(2560).เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education(สะเต็มศึกษา)(พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์.(2562).ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21(พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพมหานคร:โอเพ่นเวิลด์

ศิริพร ศรีจันทะ และคณะ.(2562).สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้.วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์,6(1),161-162

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(2557).สะเต็มศึกษา(พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพมหานคร:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

สุวิมล ว่องพาณิช.(2550).การประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่(พิมพ์ครั้งที่ 2).กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2557).สะเต็มศึกษา(พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพมหานคร:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

สายเพ็ญ บุญทอง.(2563).การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2.วิทยานิพนธ์ ค.ม.,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี:สุราษฏร์ธานี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา.(2559).ชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา(พิมพ์ครั้งที่1).เชียงใหม่:สมาร์ทโคตรติ้ง แอนด์ เซอร์วิส

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.(2554).รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์).

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.(2555).แนวทางการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พิมพ์ครั้งที่1).กรุงเทพมหานคร:ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

Ceyan, S., & Ozdilek, Z.(2014).Improing a Sample Lesson Plan for Secondary science courses within the STEM Education.Procedia-Social Behavioral Science ,177,224

Christina M. Sias, Louis S. Nadelson, Stephanie M. Juth & Anne L. Seifert.(2016). The best laid plans: Educational innovation inelementary teacher generated integrated STEMlesson plans. T Journal of Education research,p 3

Fung, C.(2020).How does fipping classroom foster the STEM Education :A case study of the FPD model.Technology ,knowledge and learning, Education University of Hong Kong ,Hong Kong

Rothmann Sebastiaan.(2008). Job satisfaction, occupational stress, burnout and work engagement as components of work-related wellbeing.North-West Psychology,South Africa

Singh, R.,& Sarkar, S.(2015).Does teaching quality matter? Students learning outcome related to teaching quality in pubic and private primary school in India.International Journal of Education Development,41,153