1. นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

- วารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” เป็นวารสารวิชาการ (Academic journal) ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีจุดประสงค์ส่งเสริมการผลิตและการเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และด้านสหวิทยาการที่มุ่งเชื่อมโยงมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. ประเภทผลงานที่ตีพิมพ์:

- บทความวิจัย(Research article)

- บทความวิชาการ (Academic article)

- บทความปริทัศน์หนังสือ (Book review)

3. ขอบเขตสาขาวิชาของผลงานที่ตีพิมพ์:

- การเมืองการปกครอง

- การระหว่างประเทศ

- การบริหารรัฐกิจ

- นิติศาสตร์

- เศรษฐศาสตร์

- นโยบายสาธารณะ

- สังคมวิทยา

- การศึกษาและการพัฒนา

4. กระบวนการประเมินบทความ

- ผลงานทุกชิ้นที่ได้รับตีพิมพ์ในวารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” จะต้องผ่านการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒินิรนามที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน (Double-blind peer review) โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน และขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อตีพิมพ์บทความเป็นอำนาจเต็มของกองบรรณาธิการวารสาร ในการตัดสินใจตีพิมพ์บทความเมื่อพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒินิรนาม และการแก้ไขบทความของผู้แต่งตามผลการประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒินิรนามแล้ว

5. ภาษาที่รับตีพิมพ์

- ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. กำหนดออกวารสาร

วารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ”มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

     - ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน

     - ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม

7. ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์