“รัฐศาสตร์นิเทศ” (Political Science Review) เป็นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายนำเสนอผลงานที่มุ่งเชื่อมโยงมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ไม่เพียงครอบคลุมเฉพาะในหมู่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา หรือนักวิจัยเท่านั้น หากยังรวมถึงบุคคลทั่วไปนอกวงวิชาการซึ่งมีความจำเป็นในเชิงนโยบาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมิติทางทฤษฎีกับมิติทางปฏิบัติจะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง รวมถึงความต้องการของสังคมยิ่งขึ้น โดยตีพิมพ์วารสาร “รัฐศาสตร์นิเทศ” ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม -- Print ISSN: 2465-4043

เปิดรับบทความ

2023-01-19

วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบทความเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสาร (ตลอดทั้งปี) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในทุกกรณี จากผู้ส่งบทความเข้ามาพิจารณาตีพิมพ์ และเมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนบทความจากทางวารสารภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตีพิมพ์

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=145

 

 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2567): รัฐศาสตร์นิเทศ

บทบรรณาธิการ

ในเล่มนี้เป็นฉบับที่วารสารมีการเพิ่มจำนวนบทความจากเดิม 4 บทความ เป็น 5 บทความ และมีการเพิ่มเติมรูปแบบของเอกสารอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บของวารสาร 

เผยแพร่แล้ว: 22-04-2024

“ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (Health in All Policies: HiAP) และการทำให้เป็นรูปธรรมผ่านพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, จอมขวัญ โยธาสมุทร, คนางค์ คันธมธุรพจน์, ศรวณีย์ อวนศรี , อารยา ญาณพิบูลย์

63-116

ดูทุกฉบับ