Announcements

วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับบทความตลอดทั้งปี ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ตามระบบของวารสาร โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=145

 

หมายเหตุ: วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความจากผู้ส่งบทความในทุกกรณี และบทความที่ส่งเข้ามาในระบบของวารสารหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2565 บทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกคัดเลือกจากกองบรรณาธิการวารสารจำนวน 3 ท่าน