รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

(บรรณาธิการบริหาร)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

   
   

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ   

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์  

 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย

 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

รศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ  

 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย    

 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์   

 

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประเทศไทย

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ     

 

สถาบันพระปกเกล้า, ประเทศไทย

อ.ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ        

 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย