บรรณาธิการบริหาร 

ผศ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล     คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

 

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์    คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย          สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย

รศ.ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์         โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ประเทศไทย

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ            สถาบันพระปกเกล้า, ประเทศไทย

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา        คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ประเทศไทย

ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย          คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ          คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย