เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์นิเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยินดีรับพิจารณาผลงานวิชาการในขอบเขตสาขาวิชาตามที่นโยบายของวารสารระบุไว้ โดยการจัดเตรียมต้นฉบับมีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

1. เป็นผลงานวิชาการในรูปแบบ (1) บทความวิจัย (2) บทความปริทัศน์ หรือ (3) บทปริทัศน์หนังสือ โดยผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยมีความถูกต้องเชิงไวยากรณ์

3. ระบุชื่อ – นามสกุลจริงของผู้เขียนในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตลอดจนวุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และสถาบันที่ผู้ส่งผลงานสังกัดอยู่

4. กรณีบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวระหว่าง 15-40 หน้ากระดาษเอสี่ เมื่อเขียนเป็นภาษาไทย และมีความยาวระหว่าง 5,000-7,000 คำ เมื่อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนกรณีบทปริทัศน์หนังสือมีความยาวระหว่าง 6-10 หน้ากระดาษเอสี่

5. พิมพ์ในรูป Microsoft Word (.docx) ตัวอักษรแบบ Cordia New ขนาด 16 pt. ระยะระหว่างบรรทัด 1.5

6. มีบดคัดย่อในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ความยาว 150-200 คำ

7. ระบุสำคัญ (Keywords) ของผลงานจำนวน 4-6 คำในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีบทปริทัศน์หนังสือ

8. ใช้การอ้างอิงแบบเชิงอรรถตามหลัก Turabian อย่างเคร่งครัด (ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของวารสาร)

 

ผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความในวารสารสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=145

หมายเหตุ: วารสารรัฐศาสตร์นิเทศ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความจากผู้ส่งบทความในทุกกรณี และบทความที่ส่งเข้ามาในระบบของวารสารหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2565 บทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกคัดเลือกจากกองบรรณาธิการวารสารจำนวน 3 ท่าน