ความพร้อมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการ

Main Article Content

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์
ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
อังควิภา แนวจําปา

บทคัดย่อ

          ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของนานาประเทศ ดังนั้นการศึกษาความพร้อมของนักศึกษาในการเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นในช่วงที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจึงมีความสำคัญ เพื่อให้ทราบถึงความ
ถนัด ความสามารถ และความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศต่อไป งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือ
การวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 816 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
มีความถนัดในการเป็นผู้ประกอบการมากที่สุด และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความถนัดในการเป็น
ผู้ประกอบการน้อยที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความถนัดในการเป็นผู้ประกอบการมีความ
สัมพันธ์กับความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ความถนัดในการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ และความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คำรณ พิทักษ์. (2557). UBI ก้าวย่างสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ. สงขลา: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2544). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: พีบี ฟอเรนบุ๊คเซนเตอร์.
นพดล เจียมสวัสดิ์. (2557). UBI ก้าวย่างสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ. สงขลา: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

มารยาท โยยศทอง, และทรงวาด สุขเมืองมา. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบ
การของนักศึกษาปริญญาตรี: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ. สุทธิปริทัศน์, 30(95),
103-115.

ศุภชัย ปทุมนากุล. (2557). UBI ก้าวย่างสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการ. สงขลา: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุชาติ ไตรภพสกุล. (2558). อิทธิพลปัจจัยแรงจูงใจต่อการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อการเติบโตและ
ความมุ่งหวังที่จะเติบโตของธุรกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทย. สุทธิปริทัศน์, 29(9), 75-93.

Arif, A. H. M., Bidin, Z., Sharif Z., & Ahmad, A. (2010). Predicting entrepreneurial intention among
Malay University accounting students in Malaysia. University Tun Abdul Razak
e-Journal, 6(1), 1–10. Retrieved June 7, 2017 from
https://ejournal.unirazak.edu.my/articles/Predicting_Entrepreneur_p1v6n1Jan10.pdf

Boyd, N. G., & Vozikis, G. S. (1994). The Influence of self-efficacy on the development of
entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice,
18(4), 63-77.

Brian, W. (2011). The second economy. Mckinsey Quarterly, October, 1-9.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2012). Race against the machine : How the digital revolution is
accelerating innovation, driving productivity and irreversibly transforming
employment and the economy. The MIT Center for Digital Business. Retrieved
January 24, 2015 from
https://ebusiness.mit.edu/research/Briefs/Brynjolfsson_McAfee_Race_Against_th
e_Machine.pdf

Chittithaworn, C., Islam, A., Kaewchana, T., & Yusuf, D. (2011). Factors affecting business
success of Small & Medium Enterprise (SMEs) in Thailand. Asian Social Science,
7(5), 180-190.

Ensari, M. S., & Karabay, M. E. (2014). What helps to make SMEs successful in global
markets?. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 150(2014), 192-201.

European Commission. (2014). Expert group on taxation of the digital economy.
Working paper: Digital economy – facts & figures (digit/008/2014). Belgium: Brussels.

Farhangmehr, M., Goncalves, P., & Sarmento, M. (2016). Predicting entrepreneurial motivation
among university students: The role of entrepreneurship education. Education and
Training, 58(7-8), 861-881.

Gallardo, R., & Scammahorn, R. (2011). Determinants of innovative versus non-innovative
entrepreneurs in three southern states. The Official Journal of the Southern

Regional Science Association, 41(2011), 103-117.
Ghobakhloo, M., Sabouri, M. S., Hong, T. Si., & Zulkifli, N. (2011). Information technology
adoption in small and medium-sized enterprises; An appraisal of two decades
literature. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(7), 52-80.

Hafkesbrink, & Schroll. (2010). Organizational competences for open innovation in small
and medium sized enterprises of the digital economy. In Schlichter, J., Hoppe,
H. U., & Hafkesbrink, J. (Eds.), Competence management for open innovation (pp. 21-51).
Lohmar, Germany: JOSEF EUL VERLAG.

Hafkesbrink, & Schroll. (2011). Innovation 3.0: embedding into community knowledge
- collaborative organizational learning beyond open innovation. Journal of
Innovation Economics & Management, 2011/1 : 206 DOI 10.3917/jie.007.0055.

Haug, A., Perderson, S. G., & Arlbjorn, J. S. (2011). IT readiness in small and medium
sized enterprise. Industrial Management & Data Systems, 111(4), 490-508.

Irjayanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier factors and potential solutions for Indonesian
SMEs. Procedia Economics and Finance, 4(2012), 3-12.

Isenberg, D. (2010). Should you be an entrepreneur?. Harvard Business Review,
Retrieved January 24, 2017 from https://hbr.org/2010/02/should-you-be-anentrepreneur

Jahanshahi, A. A., Khaksar, S. M. S., Paghaleh, M. J., & Pitamber, B. K. (2011). The application
of electronic commerce among small and medium enterprise: from business
process view. International Journal of Business and Social Science, 2(5), 142-148.

Janaratne, N. (2014). A framework for improving innovation capability of SMEs to
enhance competitiveness in the digital economy. Paper presented at 27th
Annual SEAANZ Conference Proceedings 16-18 July. Sydney, Australia: Small
Enterprise Association of Australia and New Zealand.

Juthje, C., & Franke, N. (2003). The ‘making’ of an entrepreneur testing a model of
entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R & D Management,
33(2), 135-147.

Kaya, S., & Alpkan, L. (2012). Problems and solution proposals for SMEs in Turkey.
Emerging Markets Journal, 2(2012), 31-45.

Keat, O. Y., Selvarajah, C., & Meyer, D. (2011). Inclination towards entrepreneurship
among university students: An empirical study of Malaysian University Students,
International Journal of Business Social Science, 2(4), 206-220.

Kepler, E., Shane, S., & Heights, S. (2007). Are male and female entrepreneurs really
that different?. Small Business Research Summary, 309, 61.

Lee, & Wong. (2004). An exploratory study of technopreneurial intentions: A career
anchor perspective. Journal of Business Venturing, 19(1), 7-28. Retrieved July
3, 2017 from
www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-venturing/vol/19/issue/1

Linan, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and Cross-Cultural application of a specific
instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory
and Practice, 33(3), 593-617.

Mayhew, M. J., Simonoff, Jeffrey S., Baumol, William J., Wiesenfeld, Batia M., & Klein,
Michael W. (2012). Exploring innovative entrepreneurship and its ties to higher
educational experiences. Res High Educ, 53(8), 831–859.

Modimogale, L., & Kroeze, J. H. (2011). The role of ICT within small and medium
enterprises in Gauteng. Communications of the IBIMA, 2011(2011), 1-12.

Mustapha, M., & Selvaraju, M. (2015). Personal attributes, family influences, entrepreneurship
education and entrepreneurship inclination among university students. Kajian
Malaysia, 33(1), 155-172.

Oliver, T., & Martin, M. F. (2011). Literature review of information technology adoption
models at firm level. The Electronic Journal Information Systems Evaluation,
14(1), 110-121.

Oxford Economics. (2011). The new digital economy: How it will transform business
[White paper]. Retrieved April 24, 2015 from
https://www.corp.att.com/emea/docs /the_new_digital_economy.pdf

Rojsurakitti, T. (2015). SMEs high growth in Thailand. Archive Research Journal, 3(1),
209-217.

Siaw, C. L., & Rani, N. S. A. (2012). A critical review on the regulatory and legislation
challenges faced by halal start-up SMEs food manufacturers in Malaysia.
Procedia-Social and behavioral Sciences, 57(2012), 541-548.

Tong, X. F., Tong, D. Y. K., & Loy, L. C. (2011). Factor influencing entrepreneurial intention among
university students. International Journal of Social Science and Humanity
Studies, 3(1), 487-496.

Vongchavalitkul, B., Singh, P., & Neal, J. (2003). The role of individual and organizational
factors in the adoption and use of new technology: The case of internet use
by business school faculty in Thailand. International Journal of Continuing
Engineering Education and Lifelong Learning, 13(5/6), 513-529.

Yasin, A. Y. M., Mahmood, N. A. A. N., & Jaafar, N. A. N. (2011). Students' entrepreneurial
inclination at a Malaysian Polytechnic. Journal International Education Studies,
4(2), 198–207.

Yu, J., & Chen, S. (2016). Gender moderates firms’ innovation performance and
entrepreneurs’ self- efficacy and risk propensity. Social Behavior and Personality,
44(4), 679-692.