เผยแพร่แล้ว: 2018-06-11

ความพร้อมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อการเป็นผู้ประกอบการ

ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์, ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, ดร.ธีติมา ปิยะศิริศิลป์, อังควิภา แนวจําปา

27-45

66 วิธีลบคมสมอง

วรสิริ ธรรมประดิษฐ์

129-133