วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 เป็นฉบับครบรอบ 1 ทศวรรษของวารสาร จนถึงวันนี้วารสารยังรักษาระดับคุณภาพไว้ได้ เป็นวารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ: ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 2 ที่ได้เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วารสารฉบับนี้ได้คัดเลือกบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ผ่านการพิจารณา ตรวจ และประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับศาสตร์ของบทความวิจัยแบ่งกลุ่มบทความวิจัยเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านจิตวิทยา สังคม และชุมชน ได้แก่ เรื่อง งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในฐานะนวัตกรรมสังคมฐานข้อมูลทางชีวภาพของผู้ไม่มีสัญชาติไทย การศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียดด้วยกิจกรรมนันทนาการของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พฤติกรรมและการยอมรับเทคโนโลยีการใช้บริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร และเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการรับชมสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง Road to SMC ของนิสิตสาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา

ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ เรื่อง การจัดการธุรกิจข้าวหลามกับความพึงพอใจในการเลือกซื้อข้าวหลามของนักท่องเที่ยวตลาดหนองมน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเรื่อง ภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อชุมชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านการศึกษา ได้แก่ เรื่อง กลยุทธ์การประสานนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับจังหวัดองค์ประกอบของการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกของประเทศไทย ให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และเรื่อง การพัฒนารูปแบบสุขภาพทางการเงินสำหรับครูตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความพร้อมในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 ของการจัดทำ พร้อมจัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจ อ่าน และประเมินบทความทุกเรื่องตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI วารสารพร้อมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เคียงคู่กับการพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Published: 29-12-2021

Strategy for Coordinating Basic Education Policy at Provincial Level

Somsak Muandao, Nuchnara Rattanasiraprapha, Prasert Intarak, Mattana Wangthanomsak, Choomsak Intarak

70-81

Biological database of non-Thai citizens

Arunphon Nakornphum, Sirirat Choosakulkrieng

101-109