บทบรรณาธิการ

                วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก ฉบัับนี้้ เป็็นฉบัับที่่ 2 ปีี พ.ศ. 2565 และเป็นฉบัับที่่ ปิิดท้ายปีีที่่ 11 ของการจัดพิิมพ์และเผยแพร่การก้าวขึ้้นสู่ทศวรรษที่่ 2 การคงอยู่อย่างสม่่ำเสมอของวารสาร และการผ่านเกณฑ์การประเมิินคุณภาพของศููนย์ดััชนีีการอ้างอิิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) ทุุกช่วงเวลา แสดงให้เห็็นว่าวารสารยังคงรัักษามาตรฐานไว้ได้ พร้อมทั้งสามารถพััฒนาคุุณภาพได้ตามเกณฑ์ ซึ่่งส่งผลให้วารสารสามารถเผยแพร่ผลงานวิิชาการและผลงานวิิจััยที่่มีีคุณค่า วารสารจึงมีีส่วนทั้งการพััฒนานัักวิิชาการ พััฒนาสัังคม ส่งเสริิมความแข็็งแกร่งทางวิิชาการด้านมนุุษยศาสตร์และสัังคมศาสตร์ และส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้อ่านที่่เป็็นบุุคคลในแวดวงวิิชาการอย่างมีีคุณภาพ ในระยะเวลามากกว่าทศวรรษ

                วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออกฉบัับนี้ นำเสนอบทความวิิจััยด้านมนุุษยศาสตร์และสัังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านการท่องเที่ยวและธุุรกิจ ได้แก่บทความวิิจััยเรื่องการสร้างสรรค์ สื่อประชาสััมพัันธ์ส่งเสริิมการท่องเที่ยวเชิิงวััฒนธรรม ประเพณีี“กำฟ้า”สืืบสานวััฒนธรรมไทยพวน จัังหวััดลพบุุรีี เรื่องความสััมพัันธ์ของปัจจััยที่่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลืือกใช้บริิการรถทัวร์โดยสารประจำทางของรััฐ เรื่องแบบจำลองการจัดการนวัตกรรมการบริการสำหรัับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และเรื่องปัจจััยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรีียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมัน จัังหวััดอุดรธานีี

                นอกจากนี้วารสารยังเสนอบทความวิิจััยด้านการศึกษา เรื่องการพััฒนาทัักษะการคิดโดยใช้การสืืบสอบทางปรััชญาในรายวิิชาสัังคมวิิทยาความขััดแย้ง และเรื่อง The Influence of Competence and Organizational Support of Chinese Higher Vocational Teacher on Job Performance ตลอดจนถึึงบทความวิิจััยด้านมนุุษยศาสตร์ ได้แก่ เรื่่องความพึึงพอใจที่มีีต่อหนัังสืืออิิเล็็กทรอนิิกส์ เรื่องเล่าลููกหนัังนัักบอลไทยสู่เส้นทางค้าแข้งในต่างแดน 2021 ของนิิสิิตสาขาวิิชาสื่อสารมวลชนทางกีีฬา มหาวิิทยาลััยบููรพาและเรื่องคุุณค่าที่ปรากฏในวรรณกรรมสำหรัับเด็็กที่ได้้รัับรางวััลหนัังสืือดีีเด่นจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีี พ.ศ. 2560-2565

                คณะผู้จัดทำวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก ขอขอบคุณผู้เขีียนบทความวิิจััย ผู้ทรงคุุณวุุฒิิที่่อ่านให้คำแนะนำและประเมิินบทความวิิจััย และขอขอบคุณผู้อ่านรวมทั้งผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิิจััยซึ่งถืือเป็็นบุุคคลสำคััญในการเพิ่มคุุณค่าของผลงานวิิจััย ด้วยความร่วมมืือและความสนัับสนุุนจากผู้ที่มีีส่วนเกี่ยวข้องทุุกท่าน  วารสารยังคงรัักษามาตรฐานและพััฒนาคุุณภาพวารสารให้สอดคล้องกัับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องในปีต่อไป

                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดืือน โพธิิสุุวรรณ
                                                    บรรณาธิการ

Published: 31-12-2022