เจ้าของ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา   

อาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์

บรรณาธิการบริหาร

รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี

บรรณาธิการประจำฉบับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์

กองบรรณาธิการ


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 
ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข
ศาสตราจารย์ ดร. จำนง อดิวัฒนสิทธิ์
ศาสตราจารย์ ดร. ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต     
ศาสตราจารย์ ดร. พระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺญโญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณถนอมนวล โอเจริญ
ศาสตราจารย์ชวน  เพชรแก้ว  
ศาสตราจารย์ ดร.สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ทินรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์
รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  อนันตชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน  ลอยฟ้า   
รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล มารคแมน
รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
อาจารย์ ดร. ร้อยแก้ว  สิริอาชา
อาจารย์ ดร. สุนันทา  วงศ์จตุรภัทร์ 
อาจารย์สุริยงค์  ลิ้มสังกาศ      
อาจารย์ธนกฤต  ลออสุวรรณ  
อาจารย์กัมปนาท บัวลา แอบทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ม. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริงาม  แผลงชีพ

 

 

ประจำกองจัดการ 

นางสาวโชติรส  เลี้ยงรักษา
นายอานันท์  สนทอง

 

 

เหรัญญิก

นางสาวชลพรรษ  ลิ้นบาง

 

 

ฝ่ายศิลป์

นางสาวจิรสุดา  รัตนกาญจนาภา