วารสารรามคำแหงฉบับมนุษยศาสตร์ กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ บทความละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
โดยสามารถโอนเข้าบัญชี ม.ร.วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ธนาคารออมสิน สาขารามคำแหง เลขที่บัญชี 020 267 961 538 และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 7 วันหลังจากส่งบทความแล้ว  โดยส่งหลักฐานทาง email: academic_hu@rumail.ru.ac.th  หรือ Facebook: หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ (Inbox)

อนึ่ง  ขอสงวนสิทธ์การโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ ท่านไม่สามารถรับคืนได้