ขั้นตอนการส่งบทความ
      1. กำหนดการส่งบทความ สามารถส่งได้โดยตลอดตามที่กำหนดไว้ในช่องทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยส่งผ่านเว็บไซต์นี้เท่านััน
      2. ผู้เขียนจะต้องลงทะเบียนในระบบเพื่อส่งต้นฉบับบทความ ดังนี้
          2.1 ใช้โปรแกรม Word เท่านั้น
          2.2 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New 
          2.3 ใช้รูปแบบตามตัวอย่างที่ได้แสดงไว้  (ดูในคำแนะนำผู้แต่ง)
      3. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับบทความ
      4. ส่งต้นฉบับบทความคืนให้กับผู้เขียนเพื่อแก้ไขรูปแบบการพิมพ์ (กรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง)
      5. ส่งบทความที่ถูกต้องตามรูปแบบการพิมพ์ของวารสารให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินคุณภาพทางวิชาการของบทความ
      6. หากบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ลงตีพิมพ์ในวารสารได้ กองบรรณาธิการจะส่งบทความดังกล่าวคืนให้กับผู้เขียนกลับไปแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ผู้เขียนส่งบทความครั้งสุดท้าย
      7. เมื่อผู้เขียนแก้ไขเนื้อหาบทความและจัดทำรูปแบบให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วให้จัดส่งบทความถึงบรรณาธิการในช่องทางระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Word และ PDF ผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น
      8. เมื่อกองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบทความแล้ว จะจัดทำหนังสือตอบรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้เขียนทาง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้
      9. กองบรรณาธิการรวบรวมบทความเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ตามวันเวลาที่กำหนดเผยแพร่วารสาร
    10. ผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความสามารถ Download คำแนะนำ และตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความ พร้อมแบบเสนอขอรับการตีพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ หรือสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-318-0054 ต่อ 1015

 

คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO-สำหรับผู้แต่ง